Vietnam datum

Antwoord op vragen van de leden Alkaya en Van den Hul over leefbaar loon in de kledingindustrie

2019.07.16 16:46 kamerstukken-bot Antwoord op vragen van de leden Alkaya en Van den Hul over leefbaar loon in de kledingindustrie

Hierbij bied ik de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door de leden Alkaya en Van den Hul over leefbaar loon in de kledingindustrie. Deze vragen werden ingezonden op 6 juni 2019 met kenmerk 2019Z11444.   De Minister voor Buitenlandse Handel   en Ontwikkelingssamenwerking   Sigrid A.M. Kaag   Antwoorden van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op vragen van de leden Alkaya (SP) en Van den Hul (PvdA) over leefbaar loon in de kledingindustrie   Vraag 1   Kunt u reageren op het rapport van de Schone Kleren Campagne over het feit dat grote kledingverkopers nauwelijks kunnen aantonen dat degenen die hun product maken een leefbaar loon ontvangen, terwijl zij dit wel als doel benoemen voor hun inkoopbeleid?   Antwoord   Het rapport heeft het beleid van twintig modemerken onderzocht, waaronder twee Nederlandse merken, C&A en G-Star, die onder het Nederlandse Convenant Duurzame Kleding en Textiel (hierna: het textielconvenant) vallen. Het kabinet betreurt de situatie die het rapport beschrijft en deelt de opvatting van de Schone Kleren Campagne dat kledingmerken concrete stappen moeten zetten om de kloof tussen feitelijke lonen en leefbare lonen te dichten. Dat is ook de afspraak in het Nederlandse textielconvenant. Zie hiervoor ook de antwoorden op de Kamervragen van 23 november 2018 over het leefbaar loon beleid van H&M (kenmerk 2018D55320).   Vraag 2   Wat onderneemt u om leefbare lonen in de productielanden op de agenda te krijgen? Welke resultaten zijn op dit vlak te benoemen? Is een eventueel gebrek hieraan aanleiding om uw beleid te wijzigen?   Antwoord   Leefbaar loon en leefbaar inkomen is een beleidsprioriteit binnen de BHOS-agenda. Voor de uitvoering van deze agenda wordt samengewerkt met de ILO, het partnerschap van Fair Wear Foundation, CNV Internationaal, Mondiaal FNV en de Schone Kleren Campagne. Ook binnen het IMVO-textielconvenant, gericht op de Nederlandse markt en waarbij de overheid partij is, is leefbaar loon een prioritair thema. Het Convenant zoekt internationale samenwerking en opschaling met bestaande initiatieven, waaronder ACT.   Daarnaast agendeert het kabinet het onderwerp rechtstreeks bij overheden van productielanden. De inzet vanuit het kabinet op leefbaar loon richt zich voornamelijk op de landen Bangladesh, Cambodja, Ethiopië, India, Indonesië, Myanmar en Vietnam. In Ethiopië, India, Indonesië en Vietnam werkt de ILO met steun van Nederland aan een methode voor berekening van kosten van levensonderhoud, als basis voor de bepaling van het niveau van het wettelijk minimumloon. De ILO betrekt daarbij overheden, werkgevers en vakbonden. Nederland en de ILO spannen zich in om onder andere in de textielsector inkopende merken bij dit project te betrekken, ter bevordering van afspraken over lonen die de kosten van levensonderhoud van werknemers kunnen dekken.   Hoewel de betaling van een leefbaar loon geen eenvoudige kwestie is, ziet het kabinet dat kennis over het onderwerp toeneemt en de noodzaak van leefbaar loon steeds meer wordt erkend, zowel door overheden als bedrijven. Het kabinet ziet dan ook de eerste voorzichtige positieve ontwikkelingen, met name waar het gaat om de verhoging van minimumlonen. Zo zal Ethiopië naar verwachting in 2020 voor het eerst een minimumloon invoeren. In India wordt de benchmark voor kosten van levensonderhoud besproken als basis voor verhoging van het minimumloon. En in Vietnam overweegt de overheid in de arbeidswet vast te leggen dat er bij de vaststelling van het wettelijk minimumloon rekening moet worden gehouden met de kosten van levensonderhoud.   Het kabinet ziet daarom op dit moment geen aanleiding om de koers van haar beleid te wijzigen.   Vraag 3 In hoeverre zijn leefbare lonen onderdeel van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel? In hoeverre zijn de hierover in het convenant opgenomen regels afdwingbaar?   Antwoord   Het thema leefbaar loon is een van de negen prioritaire thema’s in het textielconvenant. De convenantspartijen hebben afgesproken ernaar te streven dat in 2020 een leefbaar loon in de productie- of toeleveringsketen wordt betaald. Deze ambitieuze doelstelling vergt van aangesloten bedrijven dat zij zich maximaal moeten inspannen voor leefbare lonen. Hieronder valt dat bedrijven het risico op het niet betalen van een leefbaar loon moeten identificeren, mitigeren en voorkomen, bijvoorbeeld aan de hand van hun inkoopprocessen. Ook worden de bedrijven geacht de kloof tussen gangbare lonen en leefbare lonen bij hun producenten in beeld te brengen en te overbruggen. Het textielconvenant heeft een klachten- en geschillenmechanisme, voor het geval dat afspraken niet worden nagekomen. Dat betreft ook de afspraken over leefbare lonen. Deze zomer moeten de bedrijven in hun actieplannen aangeven welke acties met betrekking tot leefbaar loon zij zullen ondernemen. De voortgang hiervan wordt jaarlijks gemonitord.   Daarnaast voeren convenantspartijen gezamenlijk, en in samenwerking met (internationale) steunbetuigers, een project uit gericht op leefbaar loon. Binnen dit project hebben bedrijven een training gevolgd over leefbaar loon. Deze training is verplicht voor alle bij het convenant aangesloten bedrijven. De training ondersteunt bedrijven bij het vormgeven van hun acties ten aanzien van leefbare lonen. Ook worden dit jaar trainingen gegeven aan productielocaties in de keten van Nederlandse textielmerken.   Vraag 4 Neemt u leefbare lonen op in uw evaluatie van het convenantenbeleid en bent u bereid het bieden van een leefbaar loon op te nemen als afdwingbaar criterium in eventuele wetgeving die gaat volgen op dit beleid?   Antwoord   De evaluatie van het convenantenbeleid is erop gericht om inzicht te krijgen in de resultaten van de IMVO-convenanten en de mate waarin deze de implementatie van de OESO-richtlijnen en de UNGP’s door bedrijven in hoog risicosectoren bevorderen. Resultaten op het gebied van leefbaar loon maken daar deel van uit, zeker voor de convenanten die aparte afspraken over leefbaar loon hebben gemaakt. Op basis van deze evaluatie, en andere onderzoeken, consultaties en kennissessies, wil het kabinet bezien of en zo ja, welke aanvullende maatregelen nodig zijn binnen een verbeterd IMVO-beleid.   Vraag 5   Kunt u aangeven hoe de kostprijs van kledingstukken in productielanden zich verhouden tot de verkoopprijs in Nederlandse winkels? Zou het bieden van een leefbaar loon in een land als Bangladesh tot significante prijsverhogingen leiden? Zo ja, wie profiteert hier het meest van in de keten en ziet u mogelijkheden om verkoopprijzen gelijk te houden bij het bieden van een leefbaar loon?   Antwoord   Kledingmerken stellen zelf hun winkelprijzen vast. Die prijzen lopen sterk uiteen. Fair Wear Foundation geeft aan dat zij in de textielsector waarnemen dat de kostprijs per schakel percentagegewijs verder verhoogd wordt. Ze schatten hierbij in dat tussen de kostprijs van een kledingstuk in een productieland en de verkoopprijs in de Nederlandse winkels een prijsverhoging met een factor zes zit. Aangezien de looncomponent maar een deel uitmaakt van de kostprijs, hoeft een verhoging hiervan niet per definitie tot een significant hogere prijs te leiden. Naast leefbare lonen kunnen zowel andere sociaal- en milieu gerelateerde kosten als kosten in de schakels voorafgaand aan de fabriek, leiden tot een verhoging van de kostprijs.   Omdat elk kledingmerk haar keten anders heeft georganiseerd is niet te zeggen welke schakel in de keten het meest profiteert van het verhogen van de verkoopprijs in de textielfabriek. Daarbij wordt de kostprijsverhoging door de keten heen niet alleen veroorzaakt door winstopslag, maar ook door zaken als invoerheffingen en BTW.   Er zijn evenwel voorbeelden van bedrijven die zorgen voor koopkrachtverbetering van werknemers zonder dat de kosten hiervan verder in de keten tot (grote) prijsverhogingen leiden. Dit kan bijvoorbeeld door het financieren van voorzieningen als gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting of transport voor werknemers. Kledingmerken kunnen ook het aantal schakels in de keten verminderen door werkzaamheden zelf uit te voeren, of andere voorwaarden stellen aan het verdienmodel van een ketenpartij. Om de verhoging van winkelprijzen als gevolg van het betalen van leefbare lonen beperkt te houden, zouden textielbedrijven meer met genoemde alternatieven kunnen experimenteren. Merken kunnen er uiteraard ook voor kiezen de consequentie van hogere kosten voor hun rekening te nemen en deze al dan niet door te berekenen in de winkelprijs. Er zijn voorlopers die deze keuzes maken.
  Datum: 16 juli 2019   Nr: 2019D31236   Indiener: S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking   Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]


2019.06.07 17:46 kamerstukken-bot Antwoord op vragen van de leden Weverling en Van Haga over de verkoop en distributie van pakketjes door Alibaba in Nederland

Geachte Voorzitter,   Hierbij treft u, mede namens de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking de antwoorden aan op de vragen van de leden Weverling en Van Haga (beiden VVD) van 11 april jl. over de verkoop en distributie van pakketjes door Alibaba in Nederland.   Hoogachtend,   mr. drs. M.C.G. Keijzer   Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat   1   Bent u bekend met het bericht “Vijf miljoen Nederlandse consumenten winkelen online over de grens”?   Antwoord   Ja.   2   Hoe beoordeelt u het feit dat van alle "cross-border"-uitgaven een steeds groter deel naar Chinese webshops gaat, in het bijzonder als enkel wordt gekeken naar producten?   Antwoord   Volgens een recente studie uitgevoerd in opdracht van Thuiswinkel.org in samenwerking met PostNL, hebben Nederlanders in 2018 voor €880 mln. gekocht via buitenlandse webwinkels. Daarvan is 31% uitgegeven in Chinese webwinkels. Van oudsher is internationale handel van groot belang voor Nederland met zijn open economie. Eerlijke en duidelijke handelsregels zijn daarbij essentieel. Consumenten kunnen door grensoverschrijdend online winkelen profiteren van ruimere productkeuze en lagere prijzen. Bovendien prikkelt de buitenlandse concurrentie Nederlandse ondernemers om hun webwinkels nog innovatiever en klantgerichter in te richten.   3   Klopt het dat er op AliExpress vele duizenden pakketjes te koop zijn, die tegen een zodanig lage prijs worden verkocht en bezorgd in Nederland dat alleen al de verzendkosten binnen de EU hoger zouden moeten zijn dan het door de consument te betalen product? Zo ja, hoe verklaart u dit?   Antwoord   Deze vraag valt niet eenduidig te beantwoorden omdat de commerciële contracten tussen postvervoerders en tussen verzenders en postvervoerders die hieronder liggen niet openbaar zijn. Het tarief dat de consument betaalt voor verzending staat namelijk los van de vergoeding die een verzender (in dit geval een Chinese webshop) betaalt aan het (post)vervoerbedrijf dat de afhandeling verzorgt. Dit kan het Chinese postbedrijf zijn dat vervolgens bijvoorbeeld PostNL een door de Wereldpostunie vastgestelde vergoeding moet betalen voor de uiteindelijke bezorging in Nederland (zie vraag 6), maar het is ook mogelijk dat de Chinese webshop rechtstreeks zakendoet met een vervoerbedrijf (zie bijvoorbeeld het persbericht van PostNL van 4 mei 2017 waarin werd aangekondigd dat PostNL zendingen van AliExpress rechtstreeks vanuit China in haar logistieke proces ging opnemen).   Het kan zijn dat een webshop een bepaalde verkoopstrategie hanteert waarbij de verzendkosten voor de consument laag worden gehouden maar de postvervoerder wel meer vergoed krijgt.   Ten tweede moet er in dit kader voor worden gewaakt dat appels met peren worden vergeleken. Chinese e-commerce bedrijven bieden verschillende verzendopties aan. Factoren als levertijd, track & trace of verzekerd verzenden spelen een belangrijke rol bij de hoogte van het verzendtarief. In geval van het goedkoopste tarief wordt het product meestal per boot verzonden en kan de levering tot 90 dagen duren.   4   Hebt u, ook tegen de achtergrond van de stappen die de Amerikaanse regering zet om namaakproducten aan te pakken, kennisgenomen van het bericht over de verkoop van kleding met het logo van de Nederlandse politie erop in webwinkels? Klopt het dat dit strafbaar is? Zo ja, is er vanuit de Nederlandse overheid actie ondernomen om de aanbieders, onder meer AliExpress, hier op te wijzen?   Antwoord   Ja, ik heb kennisgenomen van dit bericht. Internationale online handelssites bieden een platform waarop producenten/aanbieders en klanten elkaar kunnen vinden. Het is niet uitgesloten dat Chinese platforms een minder streng beleid hanteren dan in Nederland het geval is voor wat betreft het voorkomen van het aanbieden van merkvervalste spullen. Merken zijn beschermd in Nederland. Het is verboden merkartikelen na te maken en het is niet toegestaan om in valse merkartikelen te handelen. Er zijn ook regelmatig strafrechtelijke onderzoeken op dit gebied. Dit betreft vaak gezamenlijke acties van FIOD, politie, Douane en het Functioneel Parket. De politie kan, indien zij vermoedt dat er inbreuk op intellectueel eigendomsrechten wordt gemaakt, bijvoorbeeld aan de Douane vragen om op te treden (Art 6. Vo (EU) nr. 608/2013). Indien er wordt geconstateerd dat er binnen de Nederlandse grenzen sprake is van handel in of ongeoorloofd gebruik van namaakproducten of inbreuk op merkrecht, dan zal daar tegen worden opgetreden. In dat verband kunnen er ook opsporingmethoden worden ingezet die het onderscheppen van bepaalde postzendingen mogelijk maken. Tenslotte bieden internationale gremia als de World Intellectual Property Organization (WIPO) en de World Trade Organization (WTO) de mogelijkheid voor individuele lidstaten of voor de EU om nadere afspraken te maken of signalen af te geven over inbreuk op rechten.   5   Bent u bekend met het bericht “Alibaba doet Chinese pakjesstroom exploderen”? In hoeverre is de in dit artikel beschreven situatie ook van toepassing in Nederland?   Antwoord   Alibaba is een gesloten bedrijf wat betreft informatieverstrekking. Volgens de prognose van International Post Corporation (“IPC Cross-border e-commerce shopper survey 2018”) worden uit China (inclusief Hong Kong) in Nederland in 2019 naar schatting zo'n 27 miljoen e-commerce zendingen geïmporteerd. Eén van de marktpartijen, PostNL, bevestigt het beeld dat het aantal brievenbuspakjes uit China de afgelopen jaren is toegenomen.   6   Klopt het dat onder de afspraken van de Wereldpostunie geldt dat de zogeheten ‘last mile’, het transport van het verdeelcentrum tot aan de voordeur van de consument, van een pakketje van onder de twee kilo dat afkomstig is uit een ‘ontwikkelingsland’ tegen een gunsttarief dient te worden gedistribueerd? Zo ja, hoe verhoudt dit tarief zich tot de verzendkosten van een binnen Nederland gedistribueerd pakketje?   Antwoord   Binnen de Wereldpostunie worden afspraken gemaakt over de afhandeling van internationale post. Een van die afspraken betreft de onderlinge vergoedingssystematiek. Eindkostenvergoedingen zijn vergoedingen die postbedrijven elkaar betalen voor de binnenlandse bezorging van internationale post. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de vergoedingen voor landen die behoren tot het “doelsysteem” (de geïndustrialiseerde landen) en die voor landen in het overgangssysteem (ontwikkelingslanden). Deze classificatie is gebaseerd op verschillen in economische ontwikkeling en het kwaliteitsniveau van de postale dienstverlening. De vergoedingssystematiek is zo ingericht dat de landen in het overgangssysteem worden gesteund in de ontwikkeling van hun postale systeem. Het doel is om deze landen op termijn op hetzelfde postale dienstenniveau te krijgen van de geïndustrialiseerde landen.   Afhankelijk van de betreffende afspraken tussen postvervoerders en Chinese marktpartijen hebben Chinese bedrijven in sommige gevallen langere tijd voordeel gehad ten opzichte van retailers in geïndustrialiseerde landen doordat China in de vergoedingssystematiek tot de ontwikkelingslanden werd gerekend. Hierdoor konden zij hun producten goedkoper versturen. Deze tariefongelijkheid wordt echter gefaseerd weggenomen door de recente afspraken die in 2016 binnen de Wereldpostunie zijn gemaakt en deze zal per 2021 zijn verdwenen. Deze afspraken houden in dat er per 1 januari 2018 een wijziging van het internationale tariefsysteem van de Wereldpostunie van kracht is geworden waardoor het vanuit China versturen van e-commerce post duurder is geworden. Tevens geldt er reciprociteit van tarieven voor landen die in de overgangscategorie zitten. Dat betekent dat China sinds begin 2018, voor zover zijn nog lagere tarieven betalen, ook dezelfde lagere tarieven van andere postvervoerders ontvangen.   Los van de afspraken binnen de Wereldpostunie moeten webwinkels van buiten de EU met ingang van 2021 ook btw gaan afdragen voor cross-border zendingen met een orderwaarde lager dan €22,-. Hierdoor zal in 2021 ook op dit vlak een gelijk speelveld zijn ontstaan met betrekking tot de verzending van e-commerce producten.   Met betrekking tot de vraag hoe het tarief voor de vergoeding van de ‘last mile’ zich verhoudt tot de verzendkosten binnen Nederland, ga ik ervan uit dat u met ‘verzendkosten’ doelt op de kosten die PostNL moet maken voor het bezorgen van dit pakket binnen Nederland. Door de besluiten van de UPU in 2016 draagt de vergoeding voor de bezorging in Nederland voor pakketten uit China nu positief bij aan het resultaat van PostNL.   7   Kunt u toelichten aan welke internationale afspraken over een ‘last mile’ Nederland precies gebonden is? Kunt u daarbij alle onderlinge vergoedingen betrekken en toelichten welke afspraak wanneer is vastgelegd?   Antwoord   Nederland is als lidstaat van de Wereldpostunie verplicht om een aanbieder of aanbieders aan te wijzen voor de verzorging van de grensoverschrijdende postale diensten. Op grond van de verdragen van de Wereldpostunie hebben de aangewezen postdienstverleners van de lidstaten de verplichting om elkaar internationale postdiensten te verlenen en te voldoen aan de andere verplichtingen die uit die verdragen voortvloeien, en volgens de voorwaarden en eindvergoedingen die op grond van die verdragen gelden. In 2016 zijn de lidstaten van de Unie akkoord gegaan met een wijziging van de voorwaarden en de hoogte van de geldende eindvergoedingen. De eerste stap van de toen overeengekomen maatregelen is op 1 januari 2018 van kracht geworden. Uw Kamer is over deze wijzigingen geïnformeerd bij brief van 24 november 2017 (Kamerstuk 34840 (R2095).   8   Welke instantie vergoedt onder de afspraken van de Wereldpostunie de ‘last mile’? Om hoeveel geld gaat het hierbij op jaarbasis in de afgelopen vier jaar?   Antwoord   Dit hangt af van de nationale regelgeving en de eigendomsverhoudingen van het aangewezen postbedrijf. De eindkostenvergoedingen worden jaarlijks in rekening gebracht bij nationale postbedrijven op basis van de volumes van de ingaande en uitgaande post. In Nederland is het een private partij (PostNL) die financieel afrekent met alle overige internationale postvervoerders waar het op grond van het Wereldpostunieverdrag zaken mee doet.   9   Hoe wordt bepaald welke landen onder de afspraken van de Wereldpostunie gelden als ‘ontwikkelingslanden’? Welke criteria gelden hier voor? Kunt u opsommen welke landen op dit moment onder die definitie vallen?   Antwoord   De methodologie die binnen de UPU wordt toegepast bij de categorisering van landen is in 2016 herzien en is gebaseerd op de postale ontwikkelingsindicator (PDI). De PDI bestaat uit een macro-economisch deel (het bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking) en een specifiek postaal element (de reguliere kosten per brief). Het laatste element is een indicatie van de benodigde human resources per brief, land-specifieke eigenschappen en geografische belemmeringen bij het bezorgen van post. Hoe hoger de reguliere kosten per brief als gevolg van deze factoren, des te lager komt het land op de classificatieranglijst.   In 2016 heeft er een herschikking plaatsgevonden op basis van het herziene classificatie systeem. Het huidige systeem gaat uit van vier categorieën: de meest geïndustrialiseerde landen zitten in groep I (ook wel het doelsysteem genoemd), landen met wat minder ontwikkelde of geografisch lastiger postale dienstverlening in groep II en III (de overgangsgroep) en de minst ontwikkelde landen in groep IV. Groepen II en III werken in fasen toe naar het doelsysteem waarbij de eindvergoedingen op termijn gelijk worden getrokken (zie ook beantwoording bij vraag 6). China zit nu in groep III, samen met landen als Argentinië, Brazilië, Mexico, Rusland, Thailand en Turkije.   De groep IV landen zijn : Albanië, Algerije, Afghanistan, Angola, Armenië, Azerbaijan, Bangladesh, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Burkina Faso, Burundi, Cambodja, Centraal Afrikaanse Republiek, Tsjaad, Colombia, Comoren, Congo, Djibouti, Dominicaanse Republiek, Ecuador, Egypte, El Salvador, Equatoriaal Guinee, Eritrea, Ethiopië, Filippijnen, Gambia, Georgië, Ghana, Guatemala, Guinee, Guinee-Bissau, Guyana, Haïti, Honduras, India, Indonesië, Iran, Irak, Ivoorkust, Jemen, Jordanië, Kaapverdië, Kameroen, Kenia, Kiribati, Kirgizië, Laos, Lesotho, Liberia, Libië, Madagaskar, Malawi, Malediven, Mali, Mauritanië, Moldavië, Mongolië, Marokko, Mozambique, Myanmar, Namibië, Nepal, Nicaragua, Nieuw Zeeland, Niger, Noord-Korea, Oeganda, Oezbekistan, Oost-Timor, Pakistan, Palestina, Papua Nieuw Guinea, Paraguay, Peru, Rwanda, Samoa, Sao Tomé en Principe, Senegal, Sierra Leone, Soedan, Solomon Eilanden, Somalië, Sri Lanka, Swaziland, Syrië, Tajikistan, Tanzania, Togo, Tonga, Tunesië, Turkmenistan, Tuvalu, Vanuatu, Vietnam, Zambia, Zimbabwe, Zuid-Soedan.   10   Bent u bekend met het eerder door de Amerikaanse president geuite voornemen om uit een postverdrag met China te stappen? Kunt u toelichten uit welk verdrag de Amerikaanse president wil(de) stappen, welke landen partijen zijn bij dit verdrag en of de Amerikaanse regering al concrete stappen heeft ondernomen om dit voornemen te effectueren?   Antwoord   Ja. De VS hebben op 17 oktober 2018 aangekondigd uit de Wereldpostunie te stappen. Dat zou concreet betekenen dat het land niet langer verdragspartij is bij de afspraken die binnen de Wereldpostunie zijn gemaakt over de wereldwijde afhandeling van postaal verkeer. De VS zet dit besluit in als drukmiddel om een fundamentele wijziging van het huidige systeem van eindkostenvergoedingen te realiseren. De VS hebben aangeven dat de achterliggende reden hiervoor is dat China nog steeds oneigenlijk profiteert van het huidige systeem. Wat de VS betreft zijn de maatregelen waartoe in 2016 reeds is besloten kennelijk onvoldoende. Daarom hebben de VS een voorkeur uitgesproken voor een zeer verregaande hervorming van de eindkostenvergoedingen. De hervorming die door de Amerikanen wordt voorgesteld stuit op verzet van veel andere lidstaten en nationale postbedrijven omdat de impact van de voorgestelde implementatietermijn en de inhoudelijke wijzingen als zeer ingrijpend wordt ervaren. Het voorstel zal leiden tot enorme prijsstijgingen in één keer, en daardoor tot sterke volumedalingen en verstoring van de e-commerce markt. Daarom is door een groep lidstaten een tweetal andere voorstellen uitgewerkt, waaronder een afgezwakte vorm van de voorkeursoptie van de VS, met als doel om de belangen van alle 192 lidstaten op een evenwichtige wijze mee te nemen en ook de VS binnenboord te houden. De bedoeling is dat er later dit jaar over de drie opties wordt gestemd.   De VS hebben via hun ambassades, waaronder die in Nederland, inmiddels ook een uitvraag gedaan wat het voor de postale betrekkingen zou betekenen indien de VS uit de Wereldpostunie zou stappen. Dat zou het geval zijn op 18 oktober 2019 indien de voorkeursoptie van de VS dan niet is aangenomen. Het antwoord op deze vragen komt erop neer dat de VS dan geheel afhankelijk is van bilateraal onderhandelde commerciële afspraken met elke individuele nationale postvervoerder en ze geen gebruik meer kunnen maken van de verschillende faciliteiten die de Wereldpostunie biedt voor een gestroomlijnde internationale afhandeling van postvervoer (bijv. douanefaciliteiten, inklaring, documenten, online tools). Op basis van een door de UPU uitgevoerde impactstudie zullen de (negatieve) gevolgen voor de VS groot zijn (vanwege de transactiekosten die voor 192 landen gemaakt moeten worden en het moeten ontwikkelen van alternatieve uitwisselingssystemen) en voor de overige lidstaten beperkt. PostNL heeft aangegeven dat het bedrijf noch haar klanten negatieve effecten zullen ondervinden van een uittreding van de VS.   11   Deelt u de zorgen van de Amerikaanse president over de postmarkt en de postafspraken met China? Zo ja, hoe hebt u dit kenbaar gemaakt? Zo nee, waarom niet?   Antwoord   Het huidige systeem van eindvergoedingen kent kritiek. Tegenstanders van het systeem zijn doorgaans landen die veel meer importeren (vaak vanuit Aziatische landen die in veel gevallen lagere eindvergoedingen mogen rekenen bij zendingen) dan dat ze exporteren. Nederland is voor wat betreft e-commerce juist een exporterend land, d.w.z. de export van e-commerce pakketten overtreft de import in ruime mate. Vanwege deze netto-export van e-commerce heeft PostNL voordeel bij lage eindkosten in de landen waar de distributie plaatsvindt. Ongeveer 70% van de kosten van exportpost zit namelijk in de eindkosten. PostNL heeft dus baat bij zo min mogelijk rigoureuze veranderingen van het systeem. Dat neemt niet weg dat de lage classificatie van China in de eindvergoedingensystematiek niet meer in overeenstemming is met de economisch snelle opmars van het land. Juist daarom zijn tijdens het Wereldpostunie congres in 2016 reeds maatregelen afgesproken om de disbalans in tarieven te adresseren. Nederland heeft, evenals de VS, deze maatregelen gesteund. De zorgen die Nederland destijds met de VS deelde, zijn met deze maatregelen goeddeels weggenomen.   Tijdens het Wereldpostunie Congres van 2016 is afgesproken dat de vergoedingen die China moet betalen voor briefpost aan andere landen, omhooggaan. Dit betekent onder meer dat China in de periode 2018-2021 voor small packets per jaar 13% meer gaat betalen. In geval van aangetekende pakketjes vanuit China gaat de toeslag ook fors omhoog: in 2018 met 64% en daarna met 8% per jaar. China heeft aangegeven dat het volume dat wordt verzonden naar andere landen als gevolg van de wijziging in vergoedingen inmiddels met circa 20-30% is afgenomen.   De volgende stappen van het in 2016 overeengekomen pakket aan maatregelen worden de komende jaren geïmplementeerd. De bedoeling is dat het niveau van eindvergoedingen steeds verder naar elkaar toe groeit en dat er op een gegeven moment geen verschil meer is tussen categorieën landen. Deze maatregelen sorteren nu reeds effect en moeten daarom worden doorgezet. Nederland kan zich niet vinden in de opstelling van de VS omdat zij nu terugkomen op de afspraken uit 2016 die in multilateraal verband tot stand zijn gekomen. Deze wijzigingen zullen een negatieve impact hebben op de huidige internationale positie van PostNL. Nederland kan zich wel vinden in de optie om de implementatie van de afspraken uit 2016 te versnellen.   12   Bestaan er schattingen over het aantal uit China afkomstige pakketten dat tegen het eerder genoemde gunsttarief worden verzonden? Zo nee, waarom niet?   Antwoord   Volgens de prognose van IPC (International Post Corporation) worden uit China (inclusief Hong Kong) in Nederland in 2019 zo'n 27 miljoen e-commerce zendingen geïmporteerd. Dat is 35% van het totaal aantal binnenkomende e-commerce zendingen. Wellicht ten overvloede wijs ik u erop dat anno 2019 van een "gunsttarief" geen sprake meer is (zie beantwoording van vraag 6).   13   Hoeveel (e-commerce)pakketjes worden er jaarlijks vanuit Nederland naar China verzonden?   Antwoord   Deze gegevens zijn niet bekend. Wat wel gezegd kan worden is dat de e-commercestroom naar China bij tijd en wijle zeer substantieel is. Als voorbeeld is hierbij de Chinese babymelkcrisis te noemen.   14   Is het net zo makkelijk voor Nederlandse e-commercebedrijven om pakketjes aan in China gevestigde consumenten te verkopen en te bezorgen als andersom?   Antwoord   In het rapport “China, cross-border e-commerce; kansen voor Nederlandse bedrijven” van het Nederlandse Consulaat-Generaal in Guangzhou, uit 2015, wordt geconstateerd dat verzending per post vanuit Nederland rechtstreeks aan de Chinese consument voor verzenders “zeer betaalbaar is”. Overigens zijn verzendkosten maar één van de onderdelen voor succesvolle e-commerce. De gids “China cross-border e-commerce” van het Nederlandse Consulaat-Generaal in Shanghai uit 2017 laat zien dat dat er verschillende mogelijkheden zijn voor Nederlandse bedrijven om hun producten online in China te verkopen en te distribueren.   15   Is China Post actief in Nederland of werkt China Post in Nederland samen met een of meerdere in Nederland gevestigde postbedrijven? Kunt u, indien het laatste het geval is, toelichten welke?   Antwoord   Nee, China Post is niet actief in Nederland. China Post heeft net als overige vergelijkbare internationale postbedrijven afspraken met PostNL in het kader van de verplichtingen die voortvloeien uit het Wereldpostunie Verdrag.   16   Hoeveel via AliExpress bestelde pakketjes worden jaarlijks via PostNL verspreid? Kunt u nagaan hoeveel PostNL hier – voor zover de informatie niet bedrijfsgevoelig is - (gemiddeld) aan verdient?   Antwoord   Dit betreft commercieel gevoelige en bedrijfsvertrouwelijke informatie.   17   Kunt u nagaan welke - voor zover niet bedrijfsgevoelig – afspraken PostNL heeft met China Post en/of Alibaba?   Antwoord   Dit betreft commercieel gevoelige en bedrijfsvertrouwelijke informatie.   18   Op welke wijze worden China Post en/of Alibaba gesteund door de Chinese overheid? Kunt u precies toelichten uit welke elementen die steun bestaat?   Antwoord   De Nederlandse overheid heeft geen zicht op de precieze vormen van steun die beide bedrijven al of niet ontvangen van de Chinese overheid.   19   Bent u van mening dat, gezien de relatie tussen Alibaba, China Post en de Chinese overheid, sprake is van eerlijke concurrentie voor Europese e-commerce-bedrijven?   Antwoord   Het gebrek aan transparantie over de relatie tussen de Chinese overheid en bedrijven als Alibaba en China Post en de mogelijke gevolgen daarvan voor de concurrentie met Europese e-commercebedrijven verdient nadere aandacht. Om die reden zet Nederland in op het versterken van de monitoringsfunctie van de WTO, door bijvoorbeeld het verbeteren van de notificatieplicht van subsidies aan bedrijven, en op het ontwikkelen van aanvullende WTO-regels voor geoorloofde subsidies.   20   Kunt u zich herinneren dat u de Kamer informeerde over de gesprekken in internationale gremia over gemeenschappelijke regels voor e-commerce binnen de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en over controlesystemen hiervoor binnen de EU? Kunt u toelichten welke ontwikkelingen zich sinds de antwoorden op deze schriftelijke vragen hebben voorgedaan? Wat is hieromtrent de laatste stand van zaken?   Antwoord   Ja, in mijn brief van 27 februari jl. heb ik u over deze onderwerpen geïnformeerd. Binnen de WTO hebben 76 leden (inclusief de EU, China en de VS) in januari 2019 de Gezamenlijke Verklaring aangaande e-Commerce ondertekend, waarin zij de intentie uitspraken om onderhandelingen te beginnen over de handelsaspecten van e-commerce. Op 3 mei jl. heeft de Europese Commissie een EU-onderhandelingsvoorstel aan de WTO-leden voorgesteld. Belangrijke onderdelen uit dit voorstel zijn het regelen van grensoverschrijdende datastromen, het verhogen van consumentenbescherming met betrekking tot e-commerce en het definitief afspreken dat er geen douaneheffingen op elektronische transmissies (inclusief digitale content) worden toegepast. Daarnaast heeft de Europese Commissie voorstellen gedaan ter bescherming van het Europese acquis rondom de bescherming van persoonsgegevens en privacy.   Nederland steunt de aanpak van de Europese Commissie. Het Commissievoorstel is met alle andere geïnteresseerde WTO-leden, van 13-15 mei 2019 besproken. De eerstvolgende besprekingen staan gepland van 18 - 20 juni en van 15 - 17 juli dit jaar.   21   Wordt of is de situatie rondom (het ongelijke speelveld in de) e-commerce, ondanks het feit dat er op dit moment geen sprake is van een adequaat handels- en investeringsverdrag met China, besproken in het Breed Handelsberaad? Zo nee, waarom niet?   Antwoord   De agenda van het Breed Handelsberaad volgt die van de Raad Buitenlandse Zaken en deelnemers kunnen de handelsvragen stellen die ze willen, ongeacht of een bepaald onderwerp op de agenda staat of niet. De ontwikkelingen in de WTO komen regelmatig aan bod. Nu de e-commerce onderhandelingen gestart zijn, zal dit onderwerp ook op de agenda van het Breed Handelsberaad terugkeren.   22   Bent u voornemens de situatie in de e-commerce en de postmarkt te betrekken bij de Nederlandse Chinanotitie in wording? Bent u daarnaast voornemens de situatie aan de orde te stellen tijdens of en marge van de besprekingen van de China-strategie van de EU? Zo nee, waarom niet?   Antwoord   Op 15 mei jl. heeft het kabinet haar China strategie gepubliceerd. De China notitie zal koersgevend zijn voor een veelheid aan dossiers, waaronder e-commerce en de postmarkt. Belangrijk uitgangspunt hierin is het vergroten van een ‘gelijk speelveld’ en het aanpakken van marktverstorende praktijken. Dit uitgangspunt komt overeen met de mededeling van de Europese Commissie ‘EU-China, a strategic outlook’ die Nederland heeft verwelkomd tijdens de Europese Raad (21-22 maart jl.). Ook tijdens de voorbereidingen van de EU-China top (9 april jl.) heeft Nederland deze boodschap uitgedragen.   23   Kunt u deze vragen een voor een beantwoorden?   Antwoord   Ja.  
  Datum: 7 juni 2019   Nr: 2019D23970   Indiener: M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat   Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]


2019.05.09 18:15 kamerstukken-bot Antwoord op vragen van het lid Van den Hul over geweld tegen vrouwen in Vietnamese textielfabrieken

  Hierbij bied ik de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het lid Van den Hul over geweld tegen vrouwen in Vietnamese textielfabrieken. Deze vragen werden ingezonden op 10 april 2019 met kenmerk 2019Z07269.   Uw Kamer vroeg tevens om een appreciatie van de uitkomsten van het onderzoek van Fair Wear Foundation en Care International. Het finale rapport is nog niet gepubliceerd, maar onder vraag één ontvangt u een korte appreciatie op basis van een samenvatting van het onderzoek.   De Minister voor Buitenlandse Handel   en Ontwikkelingssamenwerking,   Sigrid A.M. Kaag   Antwoorden van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op vragen van het lid Van den Hul over geweld tegen vrouwen in Vietnamese textielfabrieken.   Vraag 1   Wat is uw reactie op het onderzoek van Fair Wear Foundation en Care International waarover The Guardian schrijft dat bijna de helft van de ondervraagde textielarbeiders in Vietnam seksueel wordt misbruikt of geïntimideerd op de werkvloer?   Antwoord   Seksuele intimidatie en ongewenste omgangsvormen zijn helaas een serieus probleem in de textielsector wereldwijd. Daarom is Gender Based Violence een van de drie thema’s in het partnerschap tussen het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Fair Wear Foundation (in alliantie met CNV Internationaal en Mondiaal FNV). Het onderzoek van Fair Wear Foundation (verder FWF) en Care International onder vrouwelijke textielarbeiders in Vietnam toont opnieuw het belang aan van het aanpakken van deze problemen. Het rapport heeft nog een concept-status. Uit de reeds bekende samenvatting blijkt dat van de 763 geïnterviewde vrouwen 43,1 % aangaf minstens een vorm van geweld en/of intimidatie te hebben ervaren tijdens het werk. Een op de tien vrouwelijke textielarbeiders die recentelijk een andere baan hadden gezocht, deed dit vanwege een ervaring met geweld en/of intimidatie. Dit zijn zorgwekkende cijfers.   Een belangrijke uitkomst van het onderzoek is dat er een verband is tussen hoge werkdruk en excessief overwerk enerzijds en ongewenste omgangsvormen anderzijds. Het kabinet steunt de opvatting van FWF dat inkopende merken een verantwoordelijkheid hebben voor het bevorderen van een respectvolle omgang met werknemers en om excessief overwerk te voorkomen, bijvoorbeeld door middel van betere inkooppraktijken. Er is met het onderzoek een positief verband aangetoond tussen het bestaan van respectvol gedrag en klachtenprocedures in fabrieken en een afname van geweld en (seksuele) intimidatie. Het kabinet steunt FWF en de vakbonden om dergelijke maatregelen in fabrieken te stimuleren.   De Internationale Arbeidsconferentie bespreekt in juni aanstaande een voorstel voor een nieuwe conventie aangaande geweld op de werkvloer. Het rapport van FWF geeft aan dat een dergelijke conventie zeker relevant is voor textiel producerende landen. Het kabinet zal de Kamer binnenkort informeren over de Nederlandse opstelling ten aanzien van de voorgestelde conventie.     Vraag 2   Bent u bereid in gesprek te gaan met de onderzoekers om te bezien of, al dan niet vertrouwelijk, inzichtelijk gemaakt kan worden of zich onder de ondervraagden vrouwen bevinden die kleding maken in fabrieken waar Europese of Nederlandse kledingmerken inkopen? Zo nee, waarom niet?   Antwoord   De ervaring van FWF en ILO Better Work is dat dit probleem niet gesignaleerd wordt via reguliere fabrieksinspecties. De geïnterviewde vrouwen namen daarom op anonieme basis deel aan groepsdiscussies, buiten de fabrieken, op plekken waar zij zich comfortabeler voelden om over dit onderwerp te spreken. Om die reden heeft FWF geen informatie beschikbaar over de fabrieken waar de vrouwen werken of de namen van de kledingmerken die afnemen van deze fabrieken. FWF meldt wel dat misbruik en intimidatie in veel fabrieken in de kledingindustrie een probleem zijn en naar verwachting ook voorkomt in fabrieken die aan bedrijven in Nederland en elders in Europa en de VS leveren.   Vraag 3   Kunt u uitsluiten dat bedrijven die deelnemen aan het textielconvenant voor verantwoord ondernemen hun (deel)producten inkopen in fabrieken waar deze praktijken voorkomen? Zo ja, waar baseert u dat op? Zo nee, wat gaat u eraan doen om ervoor te zorgen dat daar zicht op komt?     Antwoord   Het kabinet kan niet uitsluiten dat zich problemen voordoen met arbeidsrechten in textielfabrieken, maar zet zich wel in om deze problemen aan te pakken. Binnen het textielconvenant wordt geweld tegen vrouwen op de werkvloer dan ook meegenomen als één van de risico’s die in het kader van gepaste zorgvuldigheid (due diligence) moet worden aangepakt. Het convenant helpt bedrijven om hun eigen inkooppraktijken – volgens het onderzoek vaak mede oorzaak van de problemen op de werkvloer – en de arbeidsomstandigheden bij hun leveranciers te verbeteren. Ook bevordert het convenant kennis en bewustzijn van bedrijven op het gebied van gender en arbeidsomstandigheden door middel van trainingen.   Vraag 4   Kunt u bevestigen dat alle Vietnamese fabrieken waar bedrijven die aangesloten zijn bij het textielconvenant hun (deel)producten inkopen een functionerende vakbond hebben? Zo nee, wat zouden de inkopende bedrijven daaraan moeten of kunnen doen?   Antwoord   Vietnam heeft een centralistische vakbond die sterk is vervlochten met de Communistische Partij. De bevoegdheden en formele positie van deze vakbond zijn sterk en dekken de hele textielsector. Productiebedrijven zullen naar deze vakbond verwijzen. Echter, de vakbond mist onafhankelijkheid en een duidelijke aanwezigheid op de werkvloer. De Vietnamese vakbond is zich bewust van het belang van het ontwikkelen van aanwezigheid op de werkvloer en van een systeem met meer vakbondsvrijheid. De vakbond en overheid werken aan het uitbreiden van het aantal vakbonden in Vietnam.   In Vietnam werken FWF en CNV met Vietnamese sociale partners aan het stimuleren van sociale dialoog en collectieve onderhandeling ten behoeve van betere arbeidsomstandigheden en arbeidsrechten in de textielsector. Door de vakbond te ondersteunen bij betere klachtenbehandeling kan geweld tegen vrouwen op de werkplek effectiever worden bestreden. Dat zou ook convenantsbedrijven helpen. Zij zouden dan voorlichting over een dergelijke klachtenprocedure bij de vakbond kunnen bevorderen.   Vraag 5   Op welke wijze moeten volgens u bedrijven die inkopen in fabrieken waar vrouwen worden geïntimideerd, seksueel misbruikt en weken van zestig werkuren moeten maken om te overleven, hier hun verantwoordelijkheid in nemen? Kunt u daarbij uiteenzetten wat u als minimale inzet van deze bedrijven verwacht?   Antwoord   In geval van excessief overwerk en intimiderend gedrag in een fabriek verwacht het kabinet dat een inkopend merk onderzoekt of de eigen inkooppraktijken bijdragen aan de schending van arbeidsrechten op de werkvloer. De bedrijven moeten daarbij hun verantwoordelijkheid nemen, bijvoorbeeld door van hun leveranciers te eisen seksueel misbruik te stoppen en de werkweek terug te brengen naar redelijke arbeidstijden, of door te pleiten voor sociale dialoog.   Vraag 6   Kunt u een overzicht geven van welke activiteiten en gesprekken betrekking hebben op maatschappelijk verantwoord ondernemen tijdens de Nederlandse handelsmissie die momenteel gaande is in Vietnam?   Antwoord   Premier Rutte heeft met premier Phuc van Vietnam gesproken over het belang van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). In dit gesprek heeft premier Rutte aandacht gevraagd voor het belang dat Vietnam de fundamentele ILO conventies gaat ratificeren die het nog niet heeft geratificeerd. Dit is van belang in het kader van het komende bilaterale vrijhandelsverdrag tussen de EU en Vietnam.   Tevens heeft premier Rutte, in aanwezigheid van de Vietnamese premier, een openingsspeech gehouden bij een duurzame modeshow ‘Walk the Talk’, waar kleding werd getoond van merken die lid zijn van FWF. Ook hierbij heeft hij het belang van MVO benadrukt. Het evenement was een item in het landelijke nieuws op TV.   Tijdens de CEO Round Table, onder leiding van vicepremier Hue, premier Rutte en voorzitter van VNO-NCW Hans de Boer, vroegen meerdere CEO’s van Nederlandse bedrijven in Vietnam aandacht voor duurzaamheid in het algemeen en MVO in het bijzonder. Ook is tijdens de missie een evenement georganiseerd met als titel ‘Sustainable Development Goals: Everybody’s business’. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat, de Vietnamese minister van Handel, de Vietnam Chamber of Commerce and Industry en VNO-NCW gingen daarbij met elkaar in debat over de rol van overheid en bedrijfsleven ten behoeve van MVO en het behalen van de SDGs.   De ruim 100 deelnemers aan de Nederlandse handelsmissie presenteerden bovendien duurzame oplossingen voor problemen in op het gebied van water, landbouw en energie.   Vraag 7   Op welke wijze heeft de premier Rutte gereageerd op het betreffende rapport dat hij aangeboden heeft gekregen tijdens de handelsmissie?   Antwoord   Premier Rutte heeft het betreffende rapport niet aangeboden gekregen. Rutte heeft in zijn openingsspeech het belang van gezamenlijke inspanningen voor een duurzame textielsector benoemd. Hij wees op het belang van leefbare lonen en veilige arbeidsomstandigheden, waarbij hij de rol van overheden en andere stakeholders benoemde.     Vraag 8   Wat is uw reactie op de stelling van de directeur van de Fair Wear Foundation dat met dit rapport arbeidsrechten kunnen worden verbonden aan betere handelsrelaties?   Antwoord   Het kabinet streeft naar duurzame handel, met respect voor arbeidsrechten. Het rapport van FWF geeft aan dat er actie nodig is voor versterking van het respect voor arbeidsrechten. Het Strategisch Partnerschap stelt FWF in staat acties te ondernemen voor gelijke behandeling en ter bestrijding van intimidatie van vrouwen op de werkplek, zoals een pleidooi voor verdergaande bescherming van vrouwen tegen seksuele intimidatie in de nieuwe arbeidswet van Vietnam. Een veiliger werkomgeving in Vietnam maakt het voor Nederlandse bedrijven makkelijker om verantwoord in te kopen en te investeren in de textielsector van Vietnam.     Bron 1: The Guardian, ‘Revealed: women making clothes for west face sexual abuse’   https://www.theguardian.com/global-development/2019/ap07/violence-sexual-abuse-vietnam-garment-factory
  Datum: 9 mei 2019   Nr: 2019D18860   Indiener: S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking   Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]


2019.04.10 15:16 kamerstukken-bot Geweld tegen vrouwen in Vietnamese textielfabrieken

Vragen van het lid Van den Hul (PvdA) aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over geweld tegen vrouwen in Vietnamese textielfabrieken. (ingezonden 10 april 2019)   1 Kent u het onderzoek van Fair Wear Foundation en Care International waarover The Guardian schrijft dat bijna de helft van de ondervraagde textielarbeiders in Vietnam seksueel wordt misbruikt of geïntimideerd op de werkvloer 1)? Wat is uw reactie daarop? 2 Bent u bereid in gesprek te gaan met de onderzoekers om te bezien of, al dan niet vertrouwelijk, inzichtelijk gemaakt kan worden of zich onder de ondervraagden vrouwen bevinden die kleding maken in fabrieken waar Europese of Nederlandse kledingmerken inkopen? Zo nee, waarom niet? 3 Kunt u uitsluiten dat bedrijven die deelnemen aan het textielconvenant voor verantwoord ondernemen hun (deel)producten inkopen in fabrieken waar deze praktijken voorkomen? Zo ja, waar baseert u dat op? Zo nee, wat gaat u eraan doen om ervoor te zorgen dat daar zicht op komt? 4 Kunt u bevestigen dat alle Vietnamese fabrieken waar bedrijven die aangesloten zijn bij het textielconvenant hun (deel)producten inkopen, een functionerende vakbond hebben? Zo nee, wat zouden de inkopende bedrijven daaraan moeten of kunnen doen? 5 Op welke wijze moeten volgens u bedrijven die inkopen in fabrieken waar vrouwen worden geïntimideerd, seksueel misbruikt en weken van zestig werkuren moeten maken om te overleven, hier hun verantwoordelijkheid in nemen? Kunt u daarbij uiteenzetten wat u als minimale inzet van deze bedrijven verwacht? 6 Kunt u een overzicht geven van welke activiteiten en gesprekken betrekking hebben op maatschappelijk verantwoord ondernemen tijdens de Nederlandse handelsmissie die momenteel gaande is in Vietnam? 7 Op welke wijze heeft de minister-president gereageerd op het betreffende rapport dat hij aangeboden heeft gekregen tijdens de handelsmissie? 8 Wat is uw reactie op de stelling van de directeur van de Fair Wear Foundation dat met dit rapport arbeidsrechten kunnen worden verbonden aan betere handelsrelaties? 1) The Guardian, ‘Revealed: women making clothes for west face sexual abuse’; https://www.theguardian.com/global-development/2019/ap07/violence- sexual-abuse-vietnam-garment-factory
  Datum: 10 april 2019    Nr: 2019Z07269    Indiener: Kirsten van den Hul, Kamerlid PVDA
Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]


2019.01.11 17:46 kamerstukken-bot Antwoord op vragen van de leden Kuik en Bouali over gedwongen huwelijken van vrouwen uit Myanmar in China

  0   Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door de leden Kuik (CDA) en Bouali (D66) over gedwongen huwelijken van vrouwen uit Myanmar in China. Deze vragen werden ingezonden op 12 december 2018 met kenmerk 2018Z23582.   Minister voor Buitenlandse Handel   en Ontwikkelingssamenwerking,   Sigrid A.M. Kaag   Antwoorden van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op vragen van de leden de leden Kuik (CDA) en Bouali (D66) over gedwongen huwelijken van vrouwen uit Myanmar in China   Vraag 1   Bent u bekend met het bericht “Vrouwen Myanmar massaal verkocht aan Chinese mannen”?   Antwoord   Ja.   Vraag 2 Kunt u een korte appreciatie geven van het onderzoek van de John Hopkins Universiteit waar naar verwezen wordt in het artikel?   Antwoord Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de Kachin Women’s Association Thailand (KWAT). De onderzoekers trachten een inschatting te maken van de omvang van mensenhandel in vrouwen en meisjes van Myanmar naar China met als doel gedwongen huwelijken en zwangerschappen. Volgens het onderzoek zijn de slachtoffers meisjes en vrouwen tussen de 15 en 55 jaar, afkomstig uit de staat Kachin en het noorden van de staat Shan. Het is de inschatting van de onderzoekers dat in 2017 65.000 Myanmarese meisjes en vrouwen in China verbleven. 2.500 Van hen bevonden zich in een gedwongen huwelijk met een Chinese man. Binnen deze groep zijn duizend meisjes en vrouwen tot een huwelijk gedwongen via mensenhandel. Een totaal van 2.300 meisjes en vrouwen raakten zwanger (conform het rapport forced childbearing).   De noordelijke staat Kachin is een van de minst toegankelijke regio’s in Myanmar doordat het leger en de civiele overheid geen toegang bieden aan humanitaire hulporganisaties tot het gebied. Daardoor zijn de cijfers moeilijk te verifiëren.   Vraag 3   In hoeverre voert Nederland in Myanmar en China projecten uit die deze vrouwen en meisjes beschermen om te voorkomen dat zij verhandeld worden?   Antwoord   In 2014-2015 is vanuit het decentrale mensenrechtenfonds bovengenoemde organisatie KWAT gesteund. KWAT zet zich in Myanmar in voor bewustwording over mensenhandel om vrouwen en meisjes beter te beschermen. Specifiek in de staat Kachin probeert KWAT de lokale autoriteiten te beïnvloeden door beleid en systemen te ontwikkelen die de rechten van verhandelde vrouwen en meisjes beschermen en bevorderen. Ze bieden vrouwen en meisjes onderdak in crisiscentra en ‘safe houses’. Aan slachtoffers leveren ze medische en geestelijke gezondheidszorg en helpen ze bij onderwijs en het genereren van een startkapitaal ten behoeve van inkomens genererende activiteiten. Om veiligheidsredenen, worden de meeste trainingen gegeven in Chiang Mai (Thailand).   In China is de afgelopen jaren vanuit het decentrale mensenrechtenfonds een project van het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA) gesteund dat er specifiek op was gericht om op genderdiscriminatie gebaseerde sekseselectie tegen te gaan, hetgeen als belangrijke reden wordt gezien voor de vrouwenhandel vanuit Zuidoost Azië naar China. Het doel was om de scheve man-vrouwverhouding bij geboortes aan te pakken door lokale overheidsdienaren te trainen, bewustwording op het gebied van discriminerende regelgeving te creëren en tegelijkertijd op verschillende manieren de positie van vrouwen op lokaal niveau te verbeteren. Het project betrof een pilot in drie provincies, waarvan de inzichten de komende tijd ook in andere gebieden in China zullen worden toegepast.   Vraag 4 Kunt u toelichten wie de slachtoffers zijn? Om wat voor bevolkingsgroepen gaat het?   Antwoord   Het gaat om slachtoffers uit de deelstaten Kachin en Shan. De meerderheid van de bevolking in Kachin is etnisch Kachin (of Jingpo) en bestaat uit een confederatie van zes etnische groepen die grotendeels christelijk zijn. In de staat Shan wonen ook veel verschillende etnische groepen, die overwegend boeddhistisch zijn. De onderzoekers geven niet specifiek aan om welke groepen het gaat. Zij spreken enkel van Kachin of Shan “female”.   Vraag 5   Wordt een deel van de extra middelen in 2019 ter ondersteuning en hulp aan de Rohingya ook besteed aan de bestrijding van vrouwenhandel zoals genoemd in dit artikel? Zo nee, waarom niet?   Antwoord   Nederland geeft in 2019 indirect steun aan de humanitaire respons in Myanmar via kernbijdragen aan de VN-Vluchtelingenorganisatie, de VN-Kinderrechtenorganisatie, het VN-Wereld voedselprogramma en het VN-Noodhulpfonds CERF. Naar aanleiding van het amendement van de leden Kuzu en Van den Hul zal in 2019 een extra bijdrage van 2 miljoen euro aan de Rohingya vluchtelingen in Bangladesh worden besteed, waarvan 1 miljoen euro zal worden ingezet ten behoeve van algemene hulpverlening en 1 miljoen euro voor de verbetering van de positie van vrouwen en meisjes in vluchtelingenkampen, en hulpverlening aan vrouwen en meisjes die het slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld. De exacte invulling hiervan zal nog nader worden bepaald.   Voor Nederland is de bescherming van vrouwen en meisjes, waaronder het verkleinen van de risico’s op vrouwenhandel, een belangrijk aandachtspunt binnen de humanitaire respons. Binnen het huidige Myanmar humanitaire respons plan van de VN wordt onder andere aandacht besteed aan kwetsbaarheid voor vrouwenhandel. Een van de strategische prioriteiten op het gebied van bescherming is het implementeren van anti-mensenhandel programma’s gericht op kwetsbare groepen. Daarnaast wordt er in de humanitaire respons ook op andere manieren bijgedragen aan het verkleinen van de risico’s op vrouwenhandel, bijvoorbeeld via hulp in de vorm van onderwijs.   Vraag 6 In hoeverre zijn mensenhandel en kind bruiden onderwerp van gesprek geweest tijdens uw bezoek aan Myanmar in november dit jaar?   Antwoord   Mensenhandel en kind-bruiden zijn niet expliciet onderwerp van gesprek geweest tijdens het bezoek aan Myanmar. Het rapport hierover van JHU/KWAT was ten tijde van het bezoek nog niet gepubliceerd. Wel werd er uitgebreid stilgestaan bij de Rohingya crisis, mensenrechtenschendingen en de democratische transitie van Myanmar.   Vraag 7 Klopt het dat de onevenwichtige verhouding tussen mannen en vrouwen in China de “aanvoer” van kind bruiden naar China aanwakkert? Heeft u cijfers over vrouwenhandel vanuit Laos, Cambodja en Vietnam naar China?   Antwoord   Ja. De scheve man-vrouwverhouding bij geboortes in China is het gevolg van op genderdiscriminatie gebaseerde sekseselectie – een ongewenst bijeffect van het geboortebeperkingsbeleid dat begin jaren 1980 werd ingevoerd. Hierdoor is er met name in de leeftijdsgroep tot 25 jaar sprake van een onevenwichtige demografische man-vrouwverhouding, wat als belangrijke reden wordt gezien voor de vrouwenhandel vanuit Zuidoost Azië naar China. Aangezien de vrouwenhandel zich in de illegaliteit afspeelt, zijn er geen betrouwbare cijfers beschikbaar, maar mogelijk gaat het om tienduizenden vrouwen per jaar die vanuit buurlanden naar China verhandeld worden. Het is niet bekend hoeveel van hen minderjarig zijn.   Overigens heeft China het geboortebeperkingsbeleid in 2015 versoepeld, en wordt er streng opgetreden tegen selectieve abortussen en mensenhandelaren. De scheve man-vrouwverhouding bij geboortes lijkt de laatste jaren langzaamaan te verbeteren, al zal daardoor naar verwachting het aantal (legale en illegale) bruiden van buiten China de komende jaren niet direct afnemen.   Vraag 8   Ondersteunt Nederland projecten in bovengenoemde landen ter bestrijding van mensenhandel en in het bijzonder het voorkomen van kind bruiden? Zo ja, kunt u toelichten om welke projecten het gaat? Zo nee, waarom niet?   Antwoord   Nederland ondersteunt enkele programma’s in de regio die in meer algemene zin gericht zijn op het versterken van vrouwelijk leiderschap en van participatie van vrouwen en meisjes in politieke processen. Deze programma’s hebben tot doel vrouwen betere kansen te geven zelf voor hun rechten op te komen, en schendingen daarvan aan te kaarten. Nederland geeft in de genoemde landen (Cambodja, China, Laos, Myanmar, Vietnam) geen directe financiering aan organisaties die mensenhandel of kind-huwelijken bestrijden. Wel ondersteunt Nederland Girls not Brides, een mondiaal netwerk van organisaties die kind-huwelijken bestrijden en zich inzetten voor volwaardige kansen voor vrouwen en meisjes. In enkele van de genoemde landen bestaan organisaties die lid zijn van Girls not Brides en gebruik kunnen maken van de kennis, ervaring en contacten van dit netwerk. Conform amendement 18 van de Leden Bouali en Kuik welke bij wetsvoorstel 35000 XVII - Vaststelling begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019 – is ondergebracht, wordt thans bezien hoe de extra investering in het tegengaan van kind-huwelijken zal worden vormgegeven.   Vraag 9   Bent u bereid om de zorgen over de situatie in China met betrekking tot de gedwongen import van vrouwen en meisjes over te brengen aan de Chinese autoriteiten?     Antwoord   Ja. Nederland zal de kwestie ter sprake brengen tijdens de eerstvolgende ronde van de bilaterale mensenrechtendialoog met China, die hopelijk in de eerste helft van 2019 zal plaatsvinden.   Vraag 10   Kunt u aangeven hoe Nederland effectief kan bijdragen om deze vrouwenhandel in en rondom China te bestrijden?   Antwoord   Nederland gebruikt politieke en diplomatieke middelen om in relevante internationale fora en processen, zoals onder meer de Mensenrechtenraad en de Universal Periodic Reviews, mensenrechtenschendingen aan te kaarten en om autoriteiten direct aan te spreken op hun verantwoordelijkheden. De door Nederland gesteunde humanitaire respons in Myanmar, via bovengenoemde VN-organisaties, en via onder meer de Wereld Gezondheidsorganisatie onder Rohingya in Bangladesh, draagt bij aan vermindering van kwetsbaarheid van vrouwen en meisjes voor kind-huwelijken en mensenhandel (zie het antwoord op vraag 5). Zie tevens antwoord op vraag 3.     1) https://www.telegraaf.nl/nieuws/2897940/vrouwen-myanmar-massaal-verkocht-aan-chinese-mannen
  Datum: 11 januari 2019    Nr: 2019D00647    Indiener: S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]


2018.12.14 17:15 kamerstukken-bot Antwoord op vragen van de leden Bouali en Groothuizen over het verdwijnen van Vietnamese minderjarigen uit opvanglocaties

  Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden. Wilt u slechts één zaak in uw brief behandelen.   Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de leden Bouali en Groothuizen (beiden D66) over het verdwijnen van Vietnamese minderjarigen uit opvanglocaties.   Deze vragen werden ingezonden op 14 november 2018 met kenmerk 2018Z21037.   De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,   Mark Harbers   Antwoorden Kamervragen van de leden Bouali en Groothuizen (beiden D66) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het verdwijnen van Vietnamese minderjarigen uit opvanglocaties(ingezonden 14 november 2018, nr. 2018Z21037)   Vraag 1   Bent u bekend met het bericht ‘Tientallen Vietnamese minderjarigen verdwenen uit opvang’? 1)   Antwoord vraag 1   Ja.     Vraag 2   Kunt u het exacte aantal Vietnamese migranten, die als minderjarig geregistreerd stonden en de afgelopen jaren zijn weggelopen uit opvanglocaties tussen 2013 en het voorjaar van 2018, benoemen? Kunt u uw antwoord uitsplitsen per jaartal, vanaf 2013?   Vraag 3   Hebben alle Vietnamese minderjarigen die het hier betreft zich beschermd geweten door de maatregelen die het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) getroffen heeft teneinde jongeren beter te beschermen tegen gevaren die hun ontwikkeling kunnen bedreigen zoals bedoeld in de brief van uw voorganger van 5 september 2016? 2) Zo ja, waarom ging het toch mis? Zo nee, waarom niet?     Vraag 4   In hoeverre is deze situatie vergelijkbaar met de situatie zoals onderzocht in het onderzoek naar de verdwijningen van Vietnamese minderjarigen uit de beschermde opvang in 2015?   Antwoord vragen 2, 3 en 4   Het aantal Vietnamese migranten, die als minderjarig geregistreerd stonden en tussen 2013 en 2018 zelfstandig zonder toezicht zijn vertrokken uit opvanglocaties is als volgt:   2013   2014   2015   2016   2017   2018   7   17   31   12   13   In mijn reactie op uw eerdere Kamervragen over Vietnamese amv’s heb ik u geïnformeerd dat amv’s waar op voorhand een reëel vermoeden van voortijdig vertrek is en/of sprake is van een verdachte situatie in de beschermde opvang worden geplaatst.   Daarnaast worden conform het nieuwe amv-opvangmodel amv’s in de reguliere opvang kleinschalig opgevangen en worden zij, gericht op het bieden van maatwerk, intensief begeleid. De medewerkers in de amv-opvanglocaties spannen zich dagelijks in om voor de bewoners een zo veilig mogelijke omgeving te creëren. Hierbij hebben de medewerkers ook oog voor signalen van mensenhandel. Amv’s die aangeven te willen vertrekken worden geïnformeerd over de verschillende perspectieven die er zijn en worden gewezen op risico’s van illegaal verblijf, zoals mensenhandel en seksueel geweld.   Zowel de beschermde opvang als de reguliere kleinschalige opvang voor amv’s zijn echter geen gesloten setting. Dat betekent dat amv’s zich vrij kunnen bewegen in Nederland en dus ook de opvang kunnen verlaten. Het is niet mogelijk en wenselijk om van iedereen, dus ook van kinderen, bij te houden waar iedereen op welk moment van de dag verblijft. Als een jongere de opvang verlaat en het niet bekend is dat hij of zij elders op een veilige plek verblijft, bijvoorbeeld bij familie of vrienden, wordt dit binnen 24 uur gemeld aan Nidos en de politie.   Tot in 2017 zijn Vietnamese gestelde amv’s standaard in de beschermde opvang geplaatst, omdat op voorhand een reëel vermoeden van voortijdig vertrek was en/of sprake was van een verdachte situatie. Nadat uit onderzoek bleek dat bijna alle gestelde amv’s uit Vietnam meerderjarig waren ten tijde van de opvangperiode, is besloten deze groep niet meer standaard in de beschermde opvang te plaatsen.   In 2018 zijn dertien Vietnamese gestelde amv’s zelfstandig zonder toezicht vertrokken. Twee van deze gestelde amv’s waren in de beschermde opvang geplaatst.   Ten aanzien van de andere elf Vietnamese gestelde amv’s kan ik u melden dat zij in de procesopvanglocatie van het COA in Ter Apel zijn geplaatst. Reden hiervoor is dat bij het grootste deel het vermoeden er was dat zij ouder waren dan de opgegeven leeftijd. Al deze gestelde amv’s zijn vanuit de proces opvanglocatie in Ter Apel met onbekende bestemming vertrokken.   Vraag 6   Vormt de vermissing van tientallen Vietnamese migranten voor u aanleiding het protocol bij vermissing van het COA te gaan herzien? Zo ja, op welke punten en wanneer? Zo nee, waarom niet?   Antwoord vraag 6   Het protocol vermissing is een landelijk protocol gericht op het goed laten verlopen van het melden en het aangifte doen van amv’s die de opvang vroegtijdig verlaten. Dit protocol is in 2003 opgesteld door het COA, Nidos, IND en AVIM. Het protocol komt niet meer overeen met de huidige werkprocessen en wordt daarom op dit moment geactualiseerd.   Vraag 5   Ziet het Openbaar Ministerie aanleiding om – net als in 2015 – een mensensmokkelonderzoek te starten? Zo ja, kunt u daarvan het tijdspad schetsen? Zo nee, waarom niet?     Vraag 7   Welk beeld hebben de politie-eenheden inmiddels over de organisatie achter deze mensensmokkel? Ziet u mogelijkheden deze organisatie aan te pakken? Zo ja, hoe dan?   Antwoord vragen 5 en 7   In het verleden uitgevoerde onderzoeken naar mensenhandel en/of smokkel van minderjarige Vietnamezen die uit de beschermde opvang in Nederland waren verdwenen hebben niet geleid tot de vaststelling van strafbare feiten. In veel gevallen bleek bovendien geen sprake van minderjarigheid.   Ook op dit moment is bij uitvoeringsorganisaties geen informatie bekend dat een smokkelnetwerk betrokken is bij de vermissing van minderjarige Vietnamese migranten.   Het Openbaar Ministerie bekijkt telkens zorgvuldig of signalen van mensenhandel en mensensmokkel aanleiding geven tot de start van een strafrechtelijk onderzoek, zeker wanneer het minderjarigen betreft. Over eventueel   lopende of op te starten onderzoeken doet het OM geen mededelingen.     1) https://nos.nl/artikel/2258168-tientallen-vietnamese-minderjarigen-verdwenen-uit-opvang.html   2) Kamerstuk 27 062, nr. 103.   VERTROUWELIJK  
  Datum: 14 december 2018    Nr: 2018D60093    Indiener: M.G.J. Harbers, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]


2018.12.12 15:17 kamerstukken-bot Gedwongen huwelijken van vrouwen uit Myanmar in China

Vragen van de leden Kuik (CDA) en Bouali (D66) aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over gedwongen huwelijken van vrouwen uit Myanmar in China (ingezonden 12 december 2018)   1 Bent u bekend met het bericht “Vrouwen Myanmar massaal verkocht aan Chinese mannen”? 1) 2 Kunt u een korte appreciatie geven van het onderzoek van de John Hopkins Universiteit waar naar verwezen wordt in het artikel? 3 In hoeverre voert Nederland in Myanmar en China projecten uit die deze vrouwen en meisjes beschermen om te voorkomen dat zij verhandeld worden? 4 Kunt u toelichten wie de slachtoffers zijn? Om wat voor bevolkingsgroepen gaat het? 5 Wordt een deel van de extra middelen in 2019 ter ondersteuning en hulp aan de Rohingya ook besteed aan de bestrijding van vrouwenhandel zoals genoemd in dit artikel? Zo nee, waarom niet? 6 In hoeverre zijn mensenhandel en kindbruiden onderwerp van gesprek geweest tijdens uw bezoek aan Myanmar in november dit jaar? 7 Klopt het dat de onevenwichtige verhouding tussen mannen en vrouwen in China de “aanvoer” van kindbruiden naar China aanwakkert? Heeft u cijfers over vrouwenhandel vanuit Laos, Cambodja en Vietnam naar China? 8 Ondersteunt Nederland projecten in bovengenoemde landen ter bestrijding van mensenhandel en in het bijzonder het voorkomen van kindbruiden? Zo ja, kunt u toelichten om welke projecten het gaat? Zo nee, waarom niet? 9 Bent u bereid om de zorgen over de situatie in China met betrekking tot de gedwongen import van vrouwen en meisjes over te brengen aan de Chinese autoriteiten? 10 Kunt u aangeven hoe Nederland effectief kan bijdragen om deze vrouwenhandel in en rondom China te bestrijden? 1) https://www.telegraaf.nl/nieuws/2897940/vrouwen-myanmar-massaal-verkocht- aan-chinese-mannen
  Datum: 12 december 2018    Nr: 2018Z23582    Indiener: Anne Kuik, Kamerlid CDA
Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]


2018.07.09 13:16 kamerstukken-bot Antwoord op vragen van het lid Van den Hul over het steunen van initiatieven die onder de ambities van het Bangladesh Akkoord duiken

  0   Hierbij bied ik de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het lid Van den Hul (PvdA) over het steunen van initiatieven die onder de ambities van het Bangladesh Akkoord duiken. Deze vragen werden ingezonden op 21 juni 2018 met kenmerk 2018Z12037.   De Minister voor Buitenlandse Handel   en Ontwikkelingssamenwerking,   Sigrid A.M. Kaag   Antwoorden van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op vragen van het lid Van den Hul (PvdA) over het steunen van initiatieven die onder de ambities van het Bangladesh Akkoord duiken   Vraag 1   Bent u bekend met de zorgen van de Schone Kleren Campagne op het Life and Building Safety (LABS) initiatief, mede gefinancierd door het Initiatief Duurzame Handel (IDH)?1)   Antwoord   Ja.   Vraag 2 Deelt u de mening dat het Bangladesh Akkoord voor Brand- en Gebouwveiligheid in Bangladesh een 'game changing'-effect heeft gehad ten aanzien van het verduurzamen van productieketens? Zo nee, waarom niet?   Antwoord   Het kabinet is van mening dat het Bangladesh Akkoord een belangrijke rol heeft gespeeld in de verbetering van brand- en gebouwveiligheid in kledingfabrieken in Bangladesh. Zo hebben meer dan 700 fabrieken 90 procent van hun verbeterpunten gerealiseerd. Bovendien kunnen aangesloten kledingmerken die zich niet aan de afspraken houden, voor het Permanente Hof van Arbitrage in Den Haag gedaagd worden. Inmiddels zijn twee schikkingen met kledingmerken binnen het Bangladesh Akkoord getroffen. Deze schikkingen stellen producenten die voor deze merken kleding maken in staat om de fabrieksveiligheid voor hun werknemers te verbeteren.   Voor een duurzame oplossing is het echter ook cruciaal dat in Bangladesh zelf voldoende capaciteit aanwezig is om fabrieksveiligheid op langere termijn te garanderen. Via de International Labour Organisation (ILO) draagt Nederland bij aan het ontwikkelen van die capaciteit bij overheid en fabrieken in Bangladesh.   Vraag 3 Bent u van mening dat het hierboven bedoelde Bangladesh Akkoord navolging verdient? Zo ja, hoe draagt u hieraan bij? Zo nee, waarom niet?   Antwoord   Ja, ook in andere productielanden dan Bangladesh dient gewerkt te worden aan brand- en gebouwveiligheid van de textielfabrieken. De aanpak van het Bangladesh Akkoord met betrokkenheid van inkopende merken heeft zich bewezen. Het kabinet levert een bijdrage door bij initiatieven zoals LABS het belang van stevige afspraken en betrokkenheid van alle stakeholders, inclusief maatschappelijke organisaties en vakbonden, te benadrukken. Bovendien blijft het kabinet werken aan het versterken van zowel vakbonden in arme productielanden, als de inspectiecapaciteit van de lokale overheid.   Vraag 4 Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen het hierboven bedoelde Bangladesh Akkoord en het LABS-initiatief?   Antwoord   Zowel het Bangladesh Akkoord als het LABS initiatief brengen publieke, private en maatschappelijke stakeholders uit de kledingsector bijeen om gezamenlijk te werken aan veiligere fabrieken en betere arbeidsomstandigheden voor fabrieksmedewerkers. Zowel het Bangladesh Akkoord als het LABS initiatief werken met een inspectieprogramma, trainingsprogramma’s en een vastomlijnd proces tot herstel (remediation process) met corrigerende actieplannen (Corrective Action Plans). Ook werken beide initiatieven met een klachtenmechanisme voor fabrieksmedewerkers.   Waar het LABS initiatief vanuit de kledingsector zelf is geïnitieerd, hebben internationale vakbondsorganisaties ook een grote rol gespeeld bij de totstandkoming en uitvoering van het Bangladesh Akkoord. Het Bangladesh Akkoord richt zich alleen op Bangladesh. Het LABS initiatief richt zich op landen in de regio (in eerste instantie Vietnam en India, en op termijn Pakistan en Cambodja) waar geen vergelijkbaar Akkoord bestaat en verbeteringen op het gebied van brand- en gebouwveiligheid in de kledingindustrie eveneens noodzakelijk zijn. Het Bangladesh Akkoord zorgt dat bedrijven hun afspraken nakomen via een juridisch bindende overeenkomst. Het LABS initiatief stimuleert het commitment van bedrijven op andere manieren, bijvoorbeeld door transparantie en contractuele voorwaarden voor deelname aan het programma.     Vraag 5   Wat is uw reactie op de stelling van de Schone Kleren Campagne dat met het LABS-initiatief Nederland bijdraagt aan het verlagen van de lat en nadrukkelijk niet aanstuurt op initiatieven die minstens zo ambitieus zijn als het Bangladesh Akkoord?   Antwoord   Net als het Bangladesh Akkoord, heeft het LABS initiatief de ambitie om de brand- en gebouwveiligheid van kledingfabrieken te verbeteren. Het LABS initiatief werkt in de landen waar nog geen afspraken zijn gemaakt zoals het Bangladesh Akkoord. Het kabinet vindt het belangrijk dat ook in andere landen waar fabrieksveiligheid een urgent probleem is, wordt gewerkt aan verbetering. Bovendien streeft het kabinet naar een gelijk speelveld voor landen die kleding exporteren.   Ondanks een aantal verschillen tussen de initiatieven, neemt het LABS programma, mede op verzoek van het kabinet, wel maatregelen om goede uitvoering te waarborgen. Het LABS programma zal na haar officiële lancering dezelfde mate van transparantie hanteren als het Bangladesh Akkoord, om opvolging van verbeterpunten inzichtelijk te maken en na te leven. Een stuurgroep van deelnemende bedrijven zal controleren of de bedrijven zich aan hun commitment houden. Het kabinet verwacht van het Initiatief Duurzame Handel (IDH), de uitvoerder van LABS, dat het erop toeziet dat deze stuurgroep de monitoring en klachtenregeling goed uitvoert en signalen van belanghebbende partijen meeneemt in de besluitvorming.   Vraag 6   Bent u van mening dat Nederlandse textielbedrijven er goed aan doen te participeren in het Bangladesh Akkoord? Zo ja, ziet u daarbij ook een rol voor uzelf weggelegd? Zo nee, waarom niet?   Antwoord   Ja. Het kabinet roept partijen van het Convenant voor Duurzame Kleding en Textiel, inclusief nieuwe ondertekenaars die in Bangladesh inkopen, op het nieuwe Bangladesh Akkoord te steunen. In de jaarlijkse gesprekken met de Nederlandse kledingbedrijven over hun plan van aanpak bepleit ook het SER-secretariaat deelname aan het Akkoord.   Vraag 7   Bent u bereid in gesprek te gaan met IDH over het toe-eigenen van de status Multistakeholder Initiative, terwijl vakbonden niet zijn aangesloten? Zo nee, waarom niet?   Antwoord   Het kabinet deelt, ongeacht de definitie van een multistakeholder initiatief, de mening van de Schone Kleren Campagne dat vakbonden een belangrijke rol spelen in initiatieven voor fabrieksveiligheid. Uit eerdere gesprekken met IDH blijkt dat zij het belang van vakbonden ook erkennen en momenteel in gesprek zijn met lokale maatschappelijk organisaties en vakbonden om zitting te nemen in de nationale publiek-private platformen in de landen van uitvoering. Bovendien vervult de International Labour Organisation (ILO) een adviesfunctie in het initiatief.     https://schonekleren.nl/nieuws/2018/06/kiest-minister-kaag-voor-het-voortbouwen-op-de-winsten-van-het-bangladesh-akkoord 20 juni 2018
  Datum: 9 juli 2018    Nr: 2018D38998    Indiener: S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]


2018.05.01 09:37 DrGoedi MSI 2018 - Allgemeine Infos und Fahrplan

Das League of Legends Mid-Season-Invitational 2018 steht an. Es wird als das Mini-2018 LoL Worlds gehandelt und dient als Nummer 2 der großen internationalen Bühne für alle LoL Teams in der Season 8. Dieses Jahr wird das Turnier zum ersten mal in Europa stattfinden, mit der Play-In und Gruppenphase in Berlin Mitte Mai und die dreitägigen Playoff-Spiele finden dann im Nachbarland Paris statt in der La Vilette, einer berühmten Konzerthalle.
Der Paukenschlag von Riot hallt immer noch nach und so wird auch Vietnam als eigenständige Region, insbesondere für internationale Turniere begrüßt. Außerdem tritt dieses Jahr Kingzone DragonX für die koreanische Region ins Rennen. Nachdem SK Telekom die letzten beiden Jahre den Titel geholt hat, könnte die MSI 2018 Krone ja dieses mal an eine andere Region gehen.

Faktbox MSI 2018

Datum: 03.05.2018 – 20.05.2018 Ort: Berlin (Play-In und Gruppenphase) und Paris (Playoffs) Play-In-Phase: 03.05.2018. – 09.05.2018 Format Play-In: Phase 1 Best-of-1, Playoffs im Best-of-5 Main Event Gruppenphase: 11.05.2018 – 15.05.2018 Playoffs: 18.05.2018 – 20.05.2018 Teams: 14 Teams (Vietnam als weitere Region hinzugefügt) 6 Teams in Gruppenphase Preisgeld: TBA Patch: TBA Ticket & Karten Info rechtzeitig vor Beginn des Turniers verfügbar Live-Streams zu allen MSI 2018 Matches werden verfügbar sein Wetten und Quoten für das MSI 2018 auch dieses Jahr bei allen Buchmachern
submitted by DrGoedi to esportswetten [link] [comments]


2018.03.07 10:54 ChristianaChien If you’re in Ho Chi Minh City, make sure to catch up with Datum COO Gebhard Scherrer and CSO VC Tran at Vietnam Blockchain Week! https://www.vietnamblockchainweek.com

If you’re in Ho Chi Minh City, make sure to catch up with Datum COO Gebhard Scherrer and CSO VC Tran at Vietnam Blockchain Week! https://www.vietnamblockchainweek.com submitted by ChristianaChien to datumnetwork [link] [comments]


2015.09.28 23:41 zvaax13 Sygic GPS Navigation & 15.5.1 Maps Full Cracked - apk android

http://ift.tt/1uTt1Ai
It requires: 4.0+
Description: Sygic is the application more Installed of navigation in the world with maps offline for Android impelled by TomTom Maps. Navigation and maps are installed in card SD so that there is not necessity of a connection to Internet when sailing. Map and updates of applications are free every 3 months.


You can enjoy free navigation, gps, maps out of line of TomTom, POIs, planning of routes and gratuitous updates of maps.In order to obtain the maximum of navigation, to update the premium and to enjoy characteristics of high range of all the life: maps in 3D, radio navigation by voice turn turn in real time, guide of track, warnings of speed limit and visualization of crossings with you shoot with an arrow indicating of track in complex intersections.How to install Sygic: Navigation and GPS maps for Android: http://youtu.be/6jIkkr-Wr8E\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_CHARACTERISTICS• navigation of intuitive voice in different languages• The maps of high TomTom quality stored in the device• Cross-border routing and navigation without needing changing between the countries or for a less detailed map• It only works with GPS, is not needed Internet• Million free settled POI• gratuitous map Updates and gratuitous PDI updates of data bases• Gratuitous updates of fixed radars• Head-Up Display (HUD) available as application in the purchase• Cities and Landscape for the easy direction 3D• Pedestrian navigation to walk and to explore• Dynamic Guide of track for safe changes of track• Visualization of crossings to outstanding exists wagon• The warnings of surpassed speed limit for• Warnings for fixed radars• trap Police warnings of the other conductors• I speak names of streets to concentrate in the highway• Three alternative Routes to choose• Edition of route Easy to drag & to drop• Datum points for the places that wish to visit• To avoid the tolls of the route• Graphs optimized for tablets and screens of high resolution• Integration Audio Car - Bluetooth or cable• PDI TripAdvisor unloads as gratuitous in Sygic lies down• Park.me with 25.000 hardstandings of EE.UU.• supplies of Groupon in the United States - to find, to buy and to sail_____________________________________CHARACTERISTIC complement (in-app purchase)• Service of Traffic to avoid the delays in its daily trips• It obtains instructions of navigation of Homer Simpson and other voices of original celebrities• cameras of premium speed in line with 300 000 locations of movable radars every month• Head Up Display (HUD) projects GPS navigation in the windshield_____________________________________MAPS available free:Algeria, Andorra, Angola, Argentina, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahrain, Belgium, Benin, Bostwana, Brazil, Brunei, Bulgaria, Burkina Faso, Cameroun, Canada, Canary Islands, Colombia, the Croatia, Czech Republic, Cyprus, Democratic Republic of the Congo, Denmark, Egypt, Estonia, Finland, France, Gabon, Ghana, Gibraltar, Greece, Hong Kong, Hungary, Chile, Indonesia, Iran, Iraq, Ireland, Italy, Israel, India, Kenya, Kuwait, Latvia, Lesotho, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macao, Malaysia, Malawi, Mali, Malt, Mauretania, Mauritius, Mayotte, Mexico, Monaco, Morocco, Mozambique, Namibia, the Netherlands, New Zealand, Niger, Nigeria, Norway, Oman, Pakistan, the Philippines, Poland, Portugal, Qatar, the United Republic of the Congo, Meeting, Romania, Russia, San Marino, Saudi Arabia, Senegal, Serbia, Singapore, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Swaziland, Sweden, Switzerland, Taiwan, Tanzania, Thailand, Togo, Tunisia, Turkey, Uganda, Ukraine, Arab Emirates, the United Kingdom, Uruguay, EE.UU., the Vatican, Vietnam, Venezuela, Zambia, Zimbabwe_____________________________________MAPS AVAILABLE ONLY WITH PREMIUM:KazakhstanSygic It brings life to the maps
NEW FEATURESBluetooth - HFP protocol
Nearby POIs - show on map
BY show on map
Material design part 3 (detail POI, Nearby POIs, Settings, Route overview)
Settings reworked
Car location dashboard widget
Last Mile (to offer car park, switch to pedestrian)
IT NOTICES: some lang dog sees missing
IT DOES NOT CONTAIN PUBLICITY
Instructions:

apk - dailyuploads
apk - userscloud
apk - uploaded
Base v205 (15.09.2015) + LoquendoTTS - dailyuploads
Base v205 (15.09.2015) + LoquendoTTS - userscloud
Base v205 (15.09.2015) + LoquendoTTS - uploaded
Untouched - dailyuploads
Untouched - userscloud
Untouched - uploaded
mapdownloader15_4_9_ (20150912) (with TA, NT maps 2015.06)
TomTom Maps Full Europe 2015.03
Navteq Maps Full Europe 2015.03
TomTom Maps 2015,03 Dowwnloader
Navteq Maps 2015,03 Dowwnloader
Sygic GPS Navigation & 15.5.1 Maps Full Cracked - apk android
via http://ift.tt/1Rc1dO0
submitted by zvaax13 to AndroidGaming [link] [comments]


2015.09.15 22:30 zvaax13 Sygic GPS Navigation & 15.4.10 Maps Full Cracked - apk android

http://ift.tt/1uTt1Ai
It requires: 4.0+
Description: Sygic is the application more Installed of navigation in the world with maps offline for Android impelled by TomTom Maps. Navigation and maps are installed in card SD so that there is not necessity of a connection to Internet when sailing. Map and updates of applications are free every 3 months.


You can enjoy free navigation, gps, maps out of line of TomTom, POIs, planning of routes and gratuitous updates of maps.In order to obtain the maximum of navigation, to update the premium and to enjoy characteristics of high range of all the life: maps in 3D, radio navigation by voice turn turn in real time, guide of track, warnings of speed limit and visualization of crossings with you shoot with an arrow indicating of track in complex intersections.How to install Sygic: Navigation and GPS maps for Android: http://youtu.be/6jIkkr-Wr8E\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_CHARACTERISTICS• navigation of intuitive voice in different languages• The maps of high TomTom quality stored in the device• Cross-border routing and navigation without needing changing between the countries or for a less detailed map• It only works with GPS, is not needed Internet• Million free settled POI• gratuitous map Updates and gratuitous PDI updates of data bases• Gratuitous updates of fixed radars• Head-Up Display (HUD) available as application in the purchase• Cities and Landscape for the easy direction 3D• Pedestrian navigation to walk and to explore• Dynamic Guide of track for safe changes of track• Visualization of crossings to outstanding exists wagon• The warnings of surpassed speed limit for• Warnings for fixed radars• trap Police warnings of the other conductors• I speak names of streets to concentrate in the highway• Three alternative Routes to choose• Edition of route Easy to drag & to drop• Datum points for the places that wish to visit• To avoid the tolls of the route• Graphs optimized for tablets and screens of high resolution• Integration Audio Car - Bluetooth or cable• PDI TripAdvisor unloads as gratuitous in Sygic lies down• Park.me with 25.000 hardstandings of EE.UU.• supplies of Groupon in the United States - to find, to buy and to sail_____________________________________CHARACTERISTIC complement (in-app purchase)• Service of Traffic to avoid the delays in its daily trips• It obtains instructions of navigation of Homer Simpson and other voices of original celebrities• cameras of premium speed in line with 300 000 locations of movable radars every month• Head Up Display (HUD) projects GPS navigation in the windshield_____________________________________MAPS available free:Algeria, Andorra, Angola, Argentina, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahrain, Belgium, Benin, Bostwana, Brazil, Brunei, Bulgaria, Burkina Faso, Cameroun, Canada, Canary Islands, Colombia, the Croatia, Czech Republic, Cyprus, Democratic Republic of the Congo, Denmark, Egypt, Estonia, Finland, France, Gabon, Ghana, Gibraltar, Greece, Hong Kong, Hungary, Chile, Indonesia, Iran, Iraq, Ireland, Italy, Israel, India, Kenya, Kuwait, Latvia, Lesotho, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macao, Malaysia, Malawi, Mali, Malt, Mauretania, Mauritius, Mayotte, Mexico, Monaco, Morocco, Mozambique, Namibia, the Netherlands, New Zealand, Niger, Nigeria, Norway, Oman, Pakistan, the Philippines, Poland, Portugal, Qatar, the United Republic of the Congo, Meeting, Romania, Russia, San Marino, Saudi Arabia, Senegal, Serbia, Singapore, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Swaziland, Sweden, Switzerland, Taiwan, Tanzania, Thailand, Togo, Tunisia, Turkey, Uganda, Ukraine, Arab Emirates, the United Kingdom, Uruguay, EE.UU., the Vatican, Vietnam, Venezuela, Zambia, Zimbabwe_____________________________________MAPS AVAILABLE ONLY WITH PREMIUM:KazakhstanSygic It brings life to the maps
NEW FEATURESjust little bugfixing
for crash turned when GPS is
IT DOES NOT CONTAIN PUBLICITY
Instructions:

apk cracked + bases + voices + NT, TA licenses
apk cracked
apk original
apk cracked + blocked data/reactivation (to use apk original to unload maps, voices, TTS, next, to install this apk - and not to return to the test state)
mapdownloader15_4_9_ (20150912) (with TA, NT maps 2015.06)
TomTom Maps Full Europe 2015.03
Navteq Maps Full Europe 2015.03
TomTom Maps 2015,03 Dowwnloader
Navteq Maps 2015,03 Dowwnloader
Sygic GPS Navigation & 15.4.10 Maps Full Cracked - apk android
via http://ift.tt/1Nv0rv8
submitted by zvaax13 to AndroidGaming [link] [comments]


2015.08.27 04:23 zvaax13 Sygic GPS Navigation & 15.4.6 Maps Full Cracked - apk android

http://ift.tt/1NBEQTe
It requires: 2.3+
Description: Sygic is the application more Installed of navigation in the world with maps offline for Android impelled by TomTom Maps. Navigation and maps are installed in card SD so that there is not necessity of a connection to Internet when sailing. Map and updates of applications are free every 3 months.

You can enjoy free navigation, gps, maps out of line of TomTom, POIs, planning of routes and gratuitous updates of maps.In order to obtain the maximum of navigation, to update the premium and to enjoy characteristics of high range of all the life: maps in 3D, radio navigation by voice turn turn in real time, guide of track, warnings of speed limit and visualization of crossings with you shoot with an arrow indicating of track in complex intersections.How to install Sygic: Navigation and GPS maps for Android: http://youtu.be/6jIkkr-Wr8E\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_CHARACTERISTICS• navigation of intuitive voice in different languages• The maps of high TomTom quality stored in the device• Cross-border routing and navigation without needing changing between the countries or for a less detailed map• It only works with GPS, is not needed Internet• Million free settled POI• gratuitous map Updates and gratuitous PDI updates of data bases• Gratuitous updates of fixed radars• Head-Up Display (HUD) available as application in the purchase• Cities and Landscape for the easy direction 3D• Pedestrian navigation to walk and to explore• Dynamic Guide of track for safe changes of track• Visualization of crossings to outstanding exists wagon• The warnings of surpassed speed limit for• Warnings for fixed radars• trap Police warnings of the other conductors• I speak names of streets to concentrate in the highway• Three alternative Routes to choose• Edition of route Easy to drag & to drop• Datum points for the places that wish to visit• To avoid the tolls of the route• Graphs optimized for tablets and screens of high resolution• Integration Audio Car - Bluetooth or cable• PDI TripAdvisor unloads as gratuitous in Sygic lies down• Park.me with 25.000 hardstandings of EE.UU.• supplies of Groupon in the United States - to find, to buy and to sail_____________________________________CHARACTERISTIC complement (in-app purchase)• Service of Traffic to avoid the delays in its daily trips• It obtains instructions of navigation of Homer Simpson and other voices of original celebrities• cameras of premium speed in line with 300 000 locations of movable radars every month• Head Up Display (HUD) projects GPS navigation in the windshield_____________________________________MAPS available free:Algeria, Andorra, Angola, Argentina, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahrain, Belgium, Benin, Bostwana, Brazil, Brunei, Bulgaria, Burkina Faso, Cameroun, Canada, Canary Islands, Colombia, the Croatia, Czech Republic, Cyprus, Democratic Republic of the Congo, Denmark, Egypt, Estonia, Finland, France, Gabon, Ghana, Gibraltar, Greece, Hong Kong, Hungary, Chile, Indonesia, Iran, Iraq, Ireland, Italy, Israel, India, Kenya, Kuwait, Latvia, Lesotho, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macao, Malaysia, Malawi, Mali, Malt, Mauretania, Mauritius, Mayotte, Mexico, Monaco, Morocco, Mozambique, Namibia, the Netherlands, New Zealand, Niger, Nigeria, Norway, Oman, Pakistan, the Philippines, Poland, Portugal, Qatar, the United Republic of the Congo, Meeting, Romania, Russia, San Marino, Saudi Arabia, Senegal, Serbia, Singapore, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Swaziland, Sweden, Switzerland, Taiwan, Tanzania, Thailand, Togo, Tunisia, Turkey, Uganda, Ukraine, Arab Emirates, the United Kingdom, Uruguay, EE.UU., the Vatican, Vietnam, Venezuela, Zambia, Zimbabwe_____________________________________MAPS AVAILABLE ONLY WITH PREMIUM:KazakhstanSygic It brings life to the maps
Changes: 15.4.6
fix for Android M dp3
new maps 2015,06 again available for update
update wcl [additional app dates] with maps during update too
fix for Nexus 7 [tegra 3] - psychadelic map
IT DOES NOT CONTAIN PUBLICITY
Instructions:
To install apk
To copy the base in the Sdcard
To unload maps and to copy in the folder sygic/maps
apk cracked
It bases (26.08.2015)
Generic Patch for the Sygic
*PATCH [Optional] *
  1. Parchar apk original
  2. To sign with any signatory application for android
  3. To enjoy
    Sygic GPS Navigation & 15.4.6 Maps Full Cracked - apk android
    via http://ift.tt/1EjYvnI
submitted by zvaax13 to AndroidGaming [link] [comments]


2015.08.21 10:41 zvaax13 Sygic GPS Navigation & 15.4.4 Maps Full Cracked - apk android

http://ift.tt/1uTt1Ai
It requires: 2.3+
Description: Sygic is the application more Installed of navigation in the world with maps offline for Android impelled by TomTom Maps. Navigation and maps are installed in card SD so that there is not necessity of a connection to Internet when sailing. Map and updates of applications are free every 3 months.

You can enjoy free navigation, gps, maps out of line of TomTom, POIs, planning of routes and gratuitous updates of maps.In order to obtain the maximum of navigation, to update the premium and to enjoy characteristics of high range of all the life: maps in 3D, radio navigation by voice turn turn in real time, guide of track, warnings of speed limit and visualization of crossings with you shoot with an arrow indicating of track in complex intersections.How to install Sygic: Navigation and GPS maps for Android: http://youtu.be/6jIkkr-Wr8E\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_CHARACTERISTICS• navigation of intuitive voice in different languages• The maps of high TomTom quality stored in the device• Cross-border routing and navigation without needing changing between the countries or for a less detailed map• It only works with GPS, is not needed Internet• Million free settled POI• gratuitous map Updates and gratuitous PDI updates of data bases• Gratuitous updates of fixed radars• Head-Up Display (HUD) available as application in the purchase• Cities and Landscape for the easy direction 3D• Pedestrian navigation to walk and to explore• Dynamic Guide of track for safe changes of track• Visualization of crossings to outstanding exists wagon• The warnings of surpassed speed limit for• Warnings for fixed radars• trap Police warnings of the other conductors• I speak names of streets to concentrate in the highway• Three alternative Routes to choose• Edition of route Easy to drag & to drop• Datum points for the places that wish to visit• To avoid the tolls of the route• Graphs optimized for tablets and screens of high resolution• Integration Audio Car - Bluetooth or cable• PDI TripAdvisor unloads as gratuitous in Sygic lies down• Park.me with 25.000 hardstandings of EE.UU.• supplies of Groupon in the United States - to find, to buy and to sail_____________________________________CHARACTERISTIC complement (in-app purchase)• Service of Traffic to avoid the delays in its daily trips• It obtains instructions of navigation of Homer Simpson and other voices of original celebrities• cameras of premium speed in line with 300 000 locations of movable radars every month• Head Up Display (HUD) projects GPS navigation in the windshield_____________________________________MAPS available free:Algeria, Andorra, Angola, Argentina, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahrain, Belgium, Benin, Bostwana, Brazil, Brunei, Bulgaria, Burkina Faso, Cameroun, Canada, Canary Islands, Colombia, the Croatia, Czech Republic, Cyprus, Democratic Republic of the Congo, Denmark, Egypt, Estonia, Finland, France, Gabon, Ghana, Gibraltar, Greece, Hong Kong, Hungary, Chile, Indonesia, Iran, Iraq, Ireland, Italy, Israel, India, Kenya, Kuwait, Latvia, Lesotho, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macao, Malaysia, Malawi, Mali, Malt, Mauretania, Mauritius, Mayotte, Mexico, Monaco, Morocco, Mozambique, Namibia, the Netherlands, New Zealand, Niger, Nigeria, Norway, Oman, Pakistan, the Philippines, Poland, Portugal, Qatar, the United Republic of the Congo, Meeting, Romania, Russia, San Marino, Saudi Arabia, Senegal, Serbia, Singapore, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Swaziland, Sweden, Switzerland, Taiwan, Tanzania, Thailand, Togo, Tunisia, Turkey, Uganda, Ukraine, Arab Emirates, the United Kingdom, Uruguay, EE.UU., the Vatican, Vietnam, Venezuela, Zambia, Zimbabwe_____________________________________MAPS AVAILABLE ONLY WITH PREMIUM:KazakhstanSygic It brings life to the maps
Changes:Nearby pois-offline blank state
fix for freeze to after first run to after install [white screen]
fix for flurry localised VALUEs
fix for overflow button in contacts+pref
material design v2
fix for scout computes - dont to offer to faster route [when invalid e.g to near finish]
fixed ANR while swith in off
fix for SOS widget, nearby pois
remowed fonts - extraBold, Italic
fix for displaying brand pois
in .itf it plows you know avoids, restored too
fix for black screen to after start
fixed crash to after reaching finish
fixed to infobar in free drive mode
IT DOES NOT CONTAIN PUBLICITY
Instructions:
To install apk
To copy the base in the Sdcard
To unload maps and to copy in the folder sygic/maps
apk - uploaded
apk - dailyuploads
apk - userscloud
it bases (21.08.2015) - uploaded
it bases (21.08.2015) - userscloud
it bases (21.08.2015) - dailyuploads
Sygic GPS Navigation & 15.4.4 Maps Full Cracked - apk android
via http://ift.tt/1fuwYnC
submitted by zvaax13 to AndroidGaming [link] [comments]


2015.08.20 20:11 zvaax13 Sygic GPS Navigation & 15.4.3 Maps Full Cracked - apk android

http://ift.tt/1uTt1Ai
It requires: 2.3+
Description: Sygic is the application more Installed of navigation in the world with maps offline for Android impelled by TomTom Maps. Navigation and maps are installed in card SD so that there is not necessity of a connection to Internet when sailing. Map and updates of applications are free every 3 months.

You can enjoy free navigation, gps, maps out of line of TomTom, POIs, planning of routes and gratuitous updates of maps.In order to obtain the maximum of navigation, to update the premium and to enjoy characteristics of high range of all the life: maps in 3D, radio navigation by voice turn turn in real time, guide of track, warnings of speed limit and visualization of crossings with you shoot with an arrow indicating of track in complex intersections.How to install Sygic: Navigation and GPS maps for Android: http://youtu.be/6jIkkr-Wr8E\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_CHARACTERISTICS• navigation of intuitive voice in different languages• The maps of high TomTom quality stored in the device• Cross-border routing and navigation without needing changing between the countries or for a less detailed map• It only works with GPS, is not needed Internet• Million free settled POI• gratuitous map Updates and gratuitous PDI updates of data bases• Gratuitous updates of fixed radars• Head-Up Display (HUD) available as application in the purchase• Cities and Landscape for the easy direction 3D• Pedestrian navigation to walk and to explore• Dynamic Guide of track for safe changes of track• Visualization of crossings to outstanding exists wagon• The warnings of surpassed speed limit for• Warnings for fixed radars• trap Police warnings of the other conductors• I speak names of streets to concentrate in the highway• Three alternative Routes to choose• Edition of route Easy to drag & to drop• Datum points for the places that wish to visit• To avoid the tolls of the route• Graphs optimized for tablets and screens of high resolution• Integration Audio Car - Bluetooth or cable• PDI TripAdvisor unloads as gratuitous in Sygic lies down• Park.me with 25.000 hardstandings of EE.UU.• supplies of Groupon in the United States - to find, to buy and to sail_____________________________________CHARACTERISTIC complement (in-app purchase)• Service of Traffic to avoid the delays in its daily trips• It obtains instructions of navigation of Homer Simpson and other voices of original celebrities• cameras of premium speed in line with 300 000 locations of movable radars every month• Head Up Display (HUD) projects GPS navigation in the windshield_____________________________________MAPS available free:Algeria, Andorra, Angola, Argentina, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahrain, Belgium, Benin, Bostwana, Brazil, Brunei, Bulgaria, Burkina Faso, Cameroun, Canada, Canary Islands, Colombia, the Croatia, Czech Republic, Cyprus, Democratic Republic of the Congo, Denmark, Egypt, Estonia, Finland, France, Gabon, Ghana, Gibraltar, Greece, Hong Kong, Hungary, Chile, Indonesia, Iran, Iraq, Ireland, Italy, Israel, India, Kenya, Kuwait, Latvia, Lesotho, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macao, Malaysia, Malawi, Mali, Malt, Mauretania, Mauritius, Mayotte, Mexico, Monaco, Morocco, Mozambique, Namibia, the Netherlands, New Zealand, Niger, Nigeria, Norway, Oman, Pakistan, the Philippines, Poland, Portugal, Qatar, the United Republic of the Congo, Meeting, Romania, Russia, San Marino, Saudi Arabia, Senegal, Serbia, Singapore, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Swaziland, Sweden, Switzerland, Taiwan, Tanzania, Thailand, Togo, Tunisia, Turkey, Uganda, Ukraine, Arab Emirates, the United Kingdom, Uruguay, EE.UU., the Vatican, Vietnam, Venezuela, Zambia, Zimbabwe_____________________________________MAPS AVAILABLE ONLY WITH PREMIUM:KazakhstanSygic It brings life to the maps
Changes:Nearby pois-offline blank state
fix for freeze to after first run to after install [white screen]
fix for flurry localised VALUEs
fix for overflow button in contacts+pref
material design v2
fix for scout computes - dont to offer to faster route [when invalid e.g to near finish]
fixed ANR while swith in off
fix for SOS widget, nearby pois
remowed fonts - extraBold, Italic
fix for displaying brand pois
in .itf it plows you know avoids, restored too
fix for black screen to after start
fixed crash to after reaching finish
fixed to infobar in free drive mode
Bug fix
IT DOES NOT CONTAIN PUBLICITY
Instructions:
To install apk
To copy the base in the Sdcard
To unload maps and to copy in the folder sygic/maps
apk zippyshare
apk userscloud
apk uploaded
Root Folder v198 [zippyshare]
Root Folder v198 [userscloud]
It bases (20.08.2015)
Sygic GPS Navigation & 15.4.3 Maps Full Cracked - apk android
via http://ift.tt/1PC67De
submitted by zvaax13 to AndroidGaming [link] [comments]


2015.08.11 23:39 zvaax13 Sygic GPS Navigation & 15.4.1 Maps Full Cracked - apk android

http://ift.tt/1uTt1Ai
It requires: 2.3+
Description: Sygic is the application more Installed of navigation in the world with maps offline for Android impelled by TomTom Maps. Navigation and maps are installed in card SD so that there is not necessity of a connection to Internet when sailing. Map and updates of applications are free every 3 months.

You can enjoy free navigation, gps, maps out of line of TomTom, POIs, planning of routes and gratuitous updates of maps.In order to obtain the maximum of navigation, to update the premium and to enjoy characteristics of high range of all the life: maps in 3D, radio navigation by voice turn turn in real time, guide of track, warnings of speed limit and visualization of crossings with you shoot with an arrow indicating of track in complex intersections.How to install Sygic: Navigation and GPS maps for Android: http://youtu.be/6jIkkr-Wr8E\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_CHARACTERISTICS• navigation of intuitive voice in different languages• The maps of high TomTom quality stored in the device• Cross-border routing and navigation without needing changing between the countries or for a less detailed map• It only works with GPS, is not needed Internet• Million free settled POI• gratuitous map Updates and gratuitous PDI updates of data bases• Gratuitous updates of fixed radars• Head-Up Display (HUD) available as application in the purchase• Cities and Landscape for the easy direction 3D• Pedestrian navigation to walk and to explore• Dynamic Guide of track for safe changes of track• Visualization of crossings to outstanding exists wagon• The warnings of surpassed speed limit for• Warnings for fixed radars• trap Police warnings of the other conductors• I speak names of streets to concentrate in the highway• Three alternative Routes to choose• Edition of route Easy to drag & to drop• Datum points for the places that wish to visit• To avoid the tolls of the route• Graphs optimized for tablets and screens of high resolution• Integration Audio Car - Bluetooth or cable• PDI TripAdvisor unloads as gratuitous in Sygic lies down• Park.me with 25.000 hardstandings of EE.UU.• supplies of Groupon in the United States - to find, to buy and to sail_____________________________________CHARACTERISTIC complement (in-app purchase)• Service of Traffic to avoid the delays in its daily trips• It obtains instructions of navigation of Homer Simpson and other voices of original celebrities• cameras of premium speed in line with 300 000 locations of movable radars every month• Head Up Display (HUD) projects GPS navigation in the windshield_____________________________________MAPS available free:Algeria, Andorra, Angola, Argentina, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahrain, Belgium, Benin, Bostwana, Brazil, Brunei, Bulgaria, Burkina Faso, Cameroun, Canada, Canary Islands, Colombia, the Croatia, Czech Republic, Cyprus, Democratic Republic of the Congo, Denmark, Egypt, Estonia, Finland, France, Gabon, Ghana, Gibraltar, Greece, Hong Kong, Hungary, Chile, Indonesia, Iran, Iraq, Ireland, Italy, Israel, India, Kenya, Kuwait, Latvia, Lesotho, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macao, Malaysia, Malawi, Mali, Malt, Mauretania, Mauritius, Mayotte, Mexico, Monaco, Morocco, Mozambique, Namibia, the Netherlands, New Zealand, Niger, Nigeria, Norway, Oman, Pakistan, the Philippines, Poland, Portugal, Qatar, the United Republic of the Congo, Meeting, Romania, Russia, San Marino, Saudi Arabia, Senegal, Serbia, Singapore, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Swaziland, Sweden, Switzerland, Taiwan, Tanzania, Thailand, Togo, Tunisia, Turkey, Uganda, Ukraine, Arab Emirates, the United Kingdom, Uruguay, EE.UU., the Vatican, Vietnam, Venezuela, Zambia, Zimbabwe_____________________________________MAPS AVAILABLE ONLY WITH PREMIUM:KazakhstanSygic It brings life to the maps
Changes: 15.4.1We just prepares new version with lot of fixes and stability issues and some graphic redesign.this version is optimalized with new map format but new map we have not yet completly ready. And in this version isnt TTS support.
IT DOES NOT CONTAIN PUBLICITY
Instructions:
To install apk
To copy the base in the Sdcard
To unload maps and to copy in the folder sygic/maps
apk
it bases (11.08.2015)
Sygic GPS Navigation & 15.4.1 Maps Full Cracked - apk android
via http://ift.tt/1UBuO5A
submitted by zvaax13 to AndroidGaming [link] [comments]


2015.07.30 21:58 zvaax13 Sygic GPS Navigation & 15.3.9 Maps Full Cracked - apk android

http://ift.tt/1uTt1Ai
It requires: 4.0+
Description: Sygic is the application more Installed of navigation in the world with maps offline for Android impelled by TomTom Maps. Navigation and maps are installed in card SD so that there is not necessity of a connection to Internet when sailing. Map and updates of applications are free every 3 months.


You can enjoy free navigation, gps, maps out of line of TomTom, POIs, planning of routes and gratuitous updates of maps.In order to obtain the maximum of navigation, to update the premium and to enjoy characteristics of high range of all the life: maps in 3D, radio navigation by voice turn turn in real time, guide of track, warnings of speed limit and visualization of crossings with you shoot with an arrow indicating of track in complex intersections.How to install Sygic: Navigation and GPS maps for Android: http://youtu.be/6jIkkr-Wr8E\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_CHARACTERISTICS• navigation of intuitive voice in different languages• The maps of high TomTom quality stored in the device• Cross-border routing and navigation without needing changing between the countries or for a less detailed map• It only works with GPS, is not needed Internet• Million free settled POI• gratuitous map Updates and gratuitous PDI updates of data bases• Gratuitous updates of fixed radars• Head-Up Display (HUD) available as application in the purchase• Cities and Landscape for the easy direction 3D• Pedestrian navigation to walk and to explore• Dynamic Guide of track for safe changes of track• Visualization of crossings to outstanding exists wagon• The warnings of surpassed speed limit for• Warnings for fixed radars• trap Police warnings of the other conductors• I speak names of streets to concentrate in the highway• Three alternative Routes to choose• Edition of route Easy to drag & to drop• Datum points for the places that wish to visit• To avoid the tolls of the route• Graphs optimized for tablets and screens of high resolution• Integration Audio Car - Bluetooth or cable• PDI TripAdvisor unloads as gratuitous in Sygic lies down• Park.me with 25.000 hardstandings of EE.UU.• supplies of Groupon in the United States - to find, to buy and to sail_____________________________________CHARACTERISTIC complement (in-app purchase)• Service of Traffic to avoid the delays in its daily trips• It obtains instructions of navigation of Homer Simpson and other voices of original celebrities• cameras of premium speed in line with 300 000 locations of movable radars every month• Head Up Display (HUD) projects GPS navigation in the windshield_____________________________________MAPS available free:Algeria, Andorra, Angola, Argentina, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahrain, Belgium, Benin, Bostwana, Brazil, Brunei, Bulgaria, Burkina Faso, Cameroun, Canada, Canary Islands, Colombia, the Croatia, Czech Republic, Cyprus, Democratic Republic of the Congo, Denmark, Egypt, Estonia, Finland, France, Gabon, Ghana, Gibraltar, Greece, Hong Kong, Hungary, Chile, Indonesia, Iran, Iraq, Ireland, Italy, Israel, India, Kenya, Kuwait, Latvia, Lesotho, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macao, Malaysia, Malawi, Mali, Malt, Mauretania, Mauritius, Mayotte, Mexico, Monaco, Morocco, Mozambique, Namibia, the Netherlands, New Zealand, Niger, Nigeria, Norway, Oman, Pakistan, the Philippines, Poland, Portugal, Qatar, the United Republic of the Congo, Meeting, Romania, Russia, San Marino, Saudi Arabia, Senegal, Serbia, Singapore, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Swaziland, Sweden, Switzerland, Taiwan, Tanzania, Thailand, Togo, Tunisia, Turkey, Uganda, Ukraine, Arab Emirates, the United Kingdom, Uruguay, EE.UU., the Vatican, Vietnam, Venezuela, Zambia, Zimbabwe_____________________________________MAPS AVAILABLE ONLY WITH PREMIUM:KazakhstanSygic It brings life to the maps
NEW FEATURES* with fix for icon, when to faster route found* improved stability* android M support* fixes for Founding to better route, if traffic is huge
IT DOES NOT CONTAIN PUBLICITY
Instructions:

apk + folder bases
it bases v194 (14.07.2015) + LoquendoTTS
only apk
it only bases (30.07.2015)
Sygic 15.3.9 + HUD + Dashboard
TomTom Maps Full Europe 2015.03
Navteq Maps Full Europe 2015.03
TomTom Maps 2015,03 Dowwnloader
Navteq Maps 2015,03 Dowwnloader
mapdownloader15_3_7_ (20150715) (with new the NT Truck maps the EU NT: 2015.06)
Sygic GPS Navigation & 15.3.9 Maps Full Cracked - apk android
via http://ift.tt/1gqYV12
submitted by zvaax13 to AndroidGaming [link] [comments]


2015.07.15 01:55 zvaax13 Sygic GPS Navigation & 15.3.7 Maps Full Cracked - apk android

http://ift.tt/1uTt1Ai
It requires: 4.0+
Description: Sygic is the application more Installed of navigation in the world with maps offline for Android impelled by TomTom Maps. Navigation and maps are installed in card SD so that there is not necessity of a connection to Internet when sailing. Map and updates of applications are free every 3 months.

You can enjoy free navigation, gps, maps out of line of TomTom, POIs, planning of routes and gratuitous updates of maps.In order to obtain the maximum of navigation, to update the premium and to enjoy characteristics of high range of all the life: maps in 3D, radio navigation by voice turn turn in real time, guide of track, warnings of speed limit and visualization of crossings with you shoot with an arrow indicating of track in complex intersections.How to install Sygic: Navigation and GPS maps for Android: http://youtu.be/6jIkkr-Wr8E\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_CHARACTERISTICS• navigation of intuitive voice in different languages• The maps of high TomTom quality stored in the device• Cross-border routing and navigation without needing changing between the countries or for a less detailed map• It only works with GPS, is not needed Internet• Million free settled POI• gratuitous map Updates and gratuitous PDI updates of data bases• Gratuitous updates of fixed radars• Head-Up Display (HUD) available as application in the purchase• Cities and Landscape for the easy direction 3D• Pedestrian navigation to walk and to explore• Dynamic Guide of track for safe changes of track• Visualization of crossings to outstanding exists wagon• The warnings of surpassed speed limit for• Warnings for fixed radars• trap Police warnings of the other conductors• I speak names of streets to concentrate in the highway• Three alternative Routes to choose• Edition of route Easy to drag & to drop• Datum points for the places that wish to visit• To avoid the tolls of the route• Graphs optimized for tablets and screens of high resolution• Integration Audio Car - Bluetooth or cable• PDI TripAdvisor unloads as gratuitous in Sygic lies down• Park.me with 25.000 hardstandings of EE.UU.• supplies of Groupon in the United States - to find, to buy and to sail_____________________________________CHARACTERISTIC complement (in-app purchase)• Service of Traffic to avoid the delays in its daily trips• It obtains instructions of navigation of Homer Simpson and other voices of original celebrities• cameras of premium speed in line with 300 000 locations of movable radars every month• Head Up Display (HUD) projects GPS navigation in the windshield_____________________________________MAPS available free:Algeria, Andorra, Angola, Argentina, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahrain, Belgium, Benin, Bostwana, Brazil, Brunei, Bulgaria, Burkina Faso, Cameroun, Canada, Canary Islands, Colombia, the Croatia, Czech Republic, Cyprus, Democratic Republic of the Congo, Denmark, Egypt, Estonia, Finland, France, Gabon, Ghana, Gibraltar, Greece, Hong Kong, Hungary, Chile, Indonesia, Iran, Iraq, Ireland, Italy, Israel, India, Kenya, Kuwait, Latvia, Lesotho, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macao, Malaysia, Malawi, Mali, Malt, Mauretania, Mauritius, Mayotte, Mexico, Monaco, Morocco, Mozambique, Namibia, the Netherlands, New Zealand, Niger, Nigeria, Norway, Oman, Pakistan, the Philippines, Poland, Portugal, Qatar, the United Republic of the Congo, Meeting, Romania, Russia, San Marino, Saudi Arabia, Senegal, Serbia, Singapore, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Swaziland, Sweden, Switzerland, Taiwan, Tanzania, Thailand, Togo, Tunisia, Turkey, Uganda, Ukraine, Arab Emirates, the United Kingdom, Uruguay, EE.UU., the Vatican, Vietnam, Venezuela, Zambia, Zimbabwe_____________________________________MAPS AVAILABLE ONLY WITH PREMIUM:KazakhstanSygic It brings life to the maps
New features:
Minor Fixed some problems;
Instructions:

apk + Base Folder - uploadrocket
apk + Base Folder - userscloud
apk + Base Folder - uploaded
Base v191 (14.07.2015) + LoquendoTTS - uploadrocket
Base v191 (14.07.2015) + LoquendoTTS - userscloud
Base v191 (14.07.2015) + LoquendoTTS - uploaded
TomTom Maps Full Europe 2015.03
Navteq Maps Full Europe 2015.03
TomTom Maps 2015,03 Dowwnloader
Navteq Maps 2015,03 Dowwnloader
Sygic GPS Navigation & 15.3.7 Maps Full Cracked - apk android
via http://ift.tt/1f0VTPK
submitted by zvaax13 to AndroidGaming [link] [comments]


2015.07.05 11:58 zvaax13 Sygic GPS Navigation & 15.3.4 Maps Full Cracked - apk android

http://ift.tt/1uTt1Ai
It requires: 4.0+
Description: Sygic is the application more Installed of navigation in the world with maps offline for Android impelled by TomTom Maps. Navigation and maps are installed in card SD so that there is not necessity of a connection to Internet when sailing. Map and updates of applications are free every 3 months.

You can enjoy free navigation, gps, maps out of line of TomTom, POIs, planning of routes and gratuitous updates of maps.In order to obtain the maximum of navigation, to update the premium and to enjoy characteristics of high range of all the life: maps in 3D, radio navigation by voice turn turn in real time, guide of track, warnings of speed limit and visualization of crossings with you shoot with an arrow indicating of track in complex intersections.How to install Sygic: Navigation and GPS maps for Android: http://youtu.be/6jIkkr-Wr8E\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_CHARACTERISTICS• navigation of intuitive voice in different languages• The maps of high TomTom quality stored in the device• Cross-border routing and navigation without needing changing between the countries or for a less detailed map• It only works with GPS, is not needed Internet• Million free settled POI• gratuitous map Updates and gratuitous PDI updates of data bases• Gratuitous updates of fixed radars• Head-Up Display (HUD) available as application in the purchase• Cities and Landscape for the easy direction 3D• Pedestrian navigation to walk and to explore• Dynamic Guide of track for safe changes of track• Visualization of crossings to outstanding exists wagon• The warnings of surpassed speed limit for• Warnings for fixed radars• trap Police warnings of the other conductors• I speak names of streets to concentrate in the highway• Three alternative Routes to choose• Edition of route Easy to drag & to drop• Datum points for the places that wish to visit• To avoid the tolls of the route• Graphs optimized for tablets and screens of high resolution• Integration Audio Car - Bluetooth or cable• PDI TripAdvisor unloads as gratuitous in Sygic lies down• Park.me with 25.000 hardstandings of EE.UU.• supplies of Groupon in the United States - to find, to buy and to sail_____________________________________CHARACTERISTIC complement (in-app purchase)• Service of Traffic to avoid the delays in its daily trips• It obtains instructions of navigation of Homer Simpson and other voices of original celebrities• cameras of premium speed in line with 300 000 locations of movable radars every month• Head Up Display (HUD) projects GPS navigation in the windshield_____________________________________MAPS available free:Algeria, Andorra, Angola, Argentina, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahrain, Belgium, Benin, Bostwana, Brazil, Brunei, Bulgaria, Burkina Faso, Cameroun, Canada, Canary Islands, Colombia, the Croatia, Czech Republic, Cyprus, Democratic Republic of the Congo, Denmark, Egypt, Estonia, Finland, France, Gabon, Ghana, Gibraltar, Greece, Hong Kong, Hungary, Chile, Indonesia, Iran, Iraq, Ireland, Italy, Israel, India, Kenya, Kuwait, Latvia, Lesotho, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macao, Malaysia, Malawi, Mali, Malt, Mauretania, Mauritius, Mayotte, Mexico, Monaco, Morocco, Mozambique, Namibia, the Netherlands, New Zealand, Niger, Nigeria, Norway, Oman, Pakistan, the Philippines, Poland, Portugal, Qatar, the United Republic of the Congo, Meeting, Romania, Russia, San Marino, Saudi Arabia, Senegal, Serbia, Singapore, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Swaziland, Sweden, Switzerland, Taiwan, Tanzania, Thailand, Togo, Tunisia, Turkey, Uganda, Ukraine, Arab Emirates, the United Kingdom, Uruguay, EE.UU., the Vatican, Vietnam, Venezuela, Zambia, Zimbabwe_____________________________________MAPS AVAILABLE ONLY WITH PREMIUM:KazakhstanSygic It brings life to the maps
WHAT HAS AGAINMinor Fixed some problems;
Instructions:1. Desinstale the previous version and eliminates the Sygic folder2. To copy the Sygic folder to root SD commits or external3. It adds maps, wcl and content.info with Sygic PC maps DOWNLOADER - 2015.034. It adds Voices5. It installs apk6. When beginning Sygic it does not send e-mail presses SKIP. WiFi does not use while Sygic uses.
This application comes without announcements
[apk - uploadrocket](http://%20/ChdLa)
[apk - userscloud](http://%20/ChdLm)
[apk - uploaded](http://%20/ChdL6)
[apk [untouched]](http://%20/ChdMe)
Base (29.06.2015) + LoquendoTTS - uploadrocket
Base (29.06.2015) + LoquendoTTS - userscloud
Base (29.06.2015) + LoquendoTTS - uploaded
apk + Base + all the voices
mapdownloader15_3_2_ (20150624)
TomTom Maps Full Europe 2015.03
Navteq Maps Full Europe 2014.09
TomTom Maps Full Europe 2014.09
Sygic GPS Navigation & 15.3.4 Maps Full Cracked - apk android
via http://ift.tt/1GZk1JT
submitted by zvaax13 to AndroidGaming [link] [comments]


2015.06.23 20:44 zvaax13 Sygic GPS Navigation & 15.3.2 Maps Full Cracked - apk android

http://ift.tt/1uTt1Ai
It requires: 2.0+
Description: Sygic is the application more Installed of navigation in the world with maps offline for Android impelled by TomTom Maps. Navigation and maps are installed in card SD so that there is not necessity of a connection to Internet when sailing. Map and updates of applications are free every 3 months.

You can enjoy free navigation, gps, maps out of line of TomTom, POIs, planning of routes and gratuitous updates of maps.In order to obtain the maximum of navigation, to update the premium and to enjoy characteristics of high range of all the life: maps in 3D, radio navigation by voice turn turn in real time, guide of track, warnings of speed limit and visualization of crossings with you shoot with an arrow indicating of track in complex intersections.How to install Sygic: Navigation and GPS maps for Android: http://youtu.be/6jIkkr-Wr8E\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_CHARACTERISTICS• navigation of intuitive voice in different languages• The maps of high TomTom quality stored in the device• Cross-border routing and navigation without needing changing between the countries or for a less detailed map• It only works with GPS, is not needed Internet• Million free settled POI• gratuitous map Updates and gratuitous PDI updates of data bases• Gratuitous updates of fixed radars• Head-Up Display (HUD) available as application in the purchase• Cities and Landscape for the easy direction 3D• Pedestrian navigation to walk and to explore• Dynamic Guide of track for safe changes of track• Visualization of crossings to outstanding exists wagon• The warnings of surpassed speed limit for• Warnings for fixed radars• trap Police warnings of the other conductors• I speak names of streets to concentrate in the highway• Three alternative Routes to choose• Edition of route Easy to drag & to drop• Datum points for the places that wish to visit• To avoid the tolls of the route• Graphs optimized for tablets and screens of high resolution• Integration Audio Car - Bluetooth or cable• PDI TripAdvisor unloads as gratuitous in Sygic lies down• Park.me with 25.000 hardstandings of EE.UU.• supplies of Groupon in the United States - to find, to buy and to sail_____________________________________CHARACTERISTIC complement (in-app purchase)• Service of Traffic to avoid the delays in its daily trips• It obtains instructions of navigation of Homer Simpson and other voices of original celebrities• cameras of premium speed in line with 300 000 locations of movable radars every month• Head Up Display (HUD) projects GPS navigation in the windshield_____________________________________MAPS available free:Algeria, Andorra, Angola, Argentina, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahrain, Belgium, Benin, Bostwana, Brazil, Brunei, Bulgaria, Burkina Faso, Cameroun, Canada, Canary Islands, Colombia, the Croatia, Czech Republic, Cyprus, Democratic Republic of the Congo, Denmark, Egypt, Estonia, Finland, France, Gabon, Ghana, Gibraltar, Greece, Hong Kong, Hungary, Chile, Indonesia, Iran, Iraq, Ireland, Italy, Israel, India, Kenya, Kuwait, Latvia, Lesotho, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macao, Malaysia, Malawi, Mali, Malt, Mauretania, Mauritius, Mayotte, Mexico, Monaco, Morocco, Mozambique, Namibia, the Netherlands, New Zealand, Niger, Nigeria, Norway, Oman, Pakistan, the Philippines, Poland, Portugal, Qatar, the United Republic of the Congo, Meeting, Romania, Russia, San Marino, Saudi Arabia, Senegal, Serbia, Singapore, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Swaziland, Sweden, Switzerland, Taiwan, Tanzania, Thailand, Togo, Tunisia, Turkey, Uganda, Ukraine, Arab Emirates, the United Kingdom, Uruguay, EE.UU., the Vatican, Vietnam, Venezuela, Zambia, Zimbabwe_____________________________________MAPS AVAILABLE ONLY WITH PREMIUM:KazakhstanSygic To bring life to map
WHAT HAS AGAIN* Redesigned route overview [all waypoints plows listed]* Avoids plows you move from route selection into ‚Route options ` in route overview* Loading of POIs is much to faster [multithread]* New quicktips* Viator search in quicksearch* Share in detail POI* Click on vehicle - special POI detail* first american search [street to number, then streetname]* rework of traffic* rework of notifications [pois on route, railway crossing]* contacts plows ordered to after restart
Instructions:1. Desinstale the previous version and eliminates the Sygic folder2. To copy the Sygic folder to root SD commits or external3. It adds maps, wcl and content.info with Sygic PC maps DOWNLOADER - 2015.034. It adds Voices5. It installs apk6. When beginning Sygic it does not send e-mail presses SKIP. WiFi does not use while Sygic uses.
This application comes without announcements
Sygic root to folder v186 + apk
only apk - userscloud
only apk - uploaded
Base (23.06.2015) + LoquendoTTS - userscloud
Base (23.06.2015) + LoquendoTTS - uploaded
PC maps DOWNLOADER - 2015.03
Navteq Maps Full Europe 2014.09
TomTom Maps Full Europe 2014.09
Sygic GPS Navigation & 15.3.2 Maps Full Cracked - apk android
via http://ift.tt/1Gn8ZxK
submitted by zvaax13 to AndroidGaming [link] [comments]


2015.05.27 22:09 zvaax13 Sygic GPS Navigation & 15.2.4 Maps Full Cracked - apk android

http://ift.tt/1uTt1Ai
It requires: 2.0+
Description: Sygic is the application more Installed of navigation in the world with maps offline for Android impelled by TomTom Maps. Navigation and maps are installed in card SD so that there is not necessity of a connection to Internet when sailing. Map and updates of applications are free every 3 months.

You can enjoy free navigation, gps, maps out of line of TomTom, POIs, planning of routes and gratuitous updates of maps.In order to obtain the maximum of navigation, to update the premium and to enjoy characteristics of high range of all the life: maps in 3D, radio navigation by voice turn turn in real time, guide of track, warnings of speed limit and visualization of crossings with you shoot with an arrow indicating of track in complex intersections.How to install Sygic: Navigation and GPS maps for Android: http://youtu.be/6jIkkr-Wr8E\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_CHARACTERISTICS• navigation of intuitive voice in different languages• The maps of high TomTom quality stored in the device• Cross-border routing and navigation without needing changing between the countries or for a less detailed map• It only works with GPS, is not needed Internet• Million free settled POI• gratuitous map Updates and gratuitous PDI updates of data bases• Gratuitous updates of fixed radars• Head-Up Display (HUD) available as application in the purchase• Cities and Landscape for the easy direction 3D• Pedestrian navigation to walk and to explore• Dynamic Guide of track for safe changes of track• Visualization of crossings to outstanding exists wagon• The warnings of surpassed speed limit for• Warnings for fixed radars• trap Police warnings of the other conductors• I speak names of streets to concentrate in the highway• Three alternative Routes to choose• Edition of route Easy to drag & to drop• Datum points for the places that wish to visit• To avoid the tolls of the route• Graphs optimized for tablets and screens of high resolution• Integration Audio Car - Bluetooth or cable• PDI TripAdvisor unloads as gratuitous in Sygic lies down• Park.me with 25.000 hardstandings of EE.UU.• supplies of Groupon in the United States - to find, to buy and to sail_____________________________________CHARACTERISTIC complement (in-app purchase)• Service of Traffic to avoid the delays in its daily trips• It obtains instructions of navigation of Homer Simpson and other voices of original celebrities• cameras of premium speed in line with 300 000 locations of movable radars every month• Head Up Display (HUD) projects GPS navigation in the windshield_____________________________________MAPS available free:Algeria, Andorra, Angola, Argentina, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahrain, Belgium, Benin, Bostwana, Brazil, Brunei, Bulgaria, Burkina Faso, Cameroun, Canada, Canary Islands, Colombia, the Croatia, Czech Republic, Cyprus, Democratic Republic of the Congo, Denmark, Egypt, Estonia, Finland, France, Gabon, Ghana, Gibraltar, Greece, Hong Kong, Hungary, Chile, Indonesia, Iran, Iraq, Ireland, Italy, Israel, India, Kenya, Kuwait, Latvia, Lesotho, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macao, Malaysia, Malawi, Mali, Malt, Mauretania, Mauritius, Mayotte, Mexico, Monaco, Morocco, Mozambique, Namibia, the Netherlands, New Zealand, Niger, Nigeria, Norway, Oman, Pakistan, the Philippines, Poland, Portugal, Qatar, the United Republic of the Congo, Meeting, Romania, Russia, San Marino, Saudi Arabia, Senegal, Serbia, Singapore, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Swaziland, Sweden, Switzerland, Taiwan, Tanzania, Thailand, Togo, Tunisia, Turkey, Uganda, Ukraine, Arab Emirates, the United Kingdom, Uruguay, EE.UU., the Vatican, Vietnam, Venezuela, Zambia, Zimbabwe_____________________________________MAPS AVAILABLE ONLY WITH PREMIUM:KazakhstanSygic To bring life to map
WHAT HAS AGAINfix for crash on android 5 [xposed]fix for RB crashlandscape layout for traffic notificationroute overview - offline status when not license
Instructions:1. Desinstale the previous version and eliminates the Sygic folder2. To copy the Sygic folder to root SD commits or external3. It adds maps4. It adds Voices5. It installs apk6. When beginning Sygic it does not send e-mail presses SKIP. WiFi does not use while Sygic uses.
This application comes without announcements
New featuresChange fixes for ANRs and crashes. (continual crashing, freezes.). and some small fixes.
apk - userscloud
apk - hugefiles
apk - uploaded
apk - sendfile
apk original
it bases (27.05.2015) + LoquendoTTS - userscloud
it bases (27.05.2015) + LoquendoTTS - hugefiles
it bases (27.05.2015) + LoquendoTTS - uploaded
apk + bases + all the voices
mapdownloader15_0_8_ (20150319)
Navteq Maps Full Europe 2014.09
TomTom Maps Full Europe 2014.09
All the licenses 4 maps (NT + ta + truck)
Sygic GPS Navigation & 15.2.4 Maps Full Cracked - apk android
via http://ift.tt/1ewJ4Na
submitted by zvaax13 to AndroidGaming [link] [comments]


2015.05.07 00:26 zvaax13 Sygic GPS Navigation & 15.2.2 Maps Full Cracked - apk android

http://ift.tt/1uTt1Ai
It requires: 2.0+
Description: Sygic is the application more Installed of navigation in the world with maps offline for Android impelled by TomTom Maps. Navigation and maps are installed in card SD so that there is not necessity of a connection to Internet when sailing. Map and updates of applications are free every 3 months.

You can enjoy free navigation, gps, maps out of line of TomTom, POIs, planning of routes and gratuitous updates of maps.In order to obtain the maximum of navigation, to update the premium and to enjoy characteristics of high range of all the life: maps in 3D, radio navigation by voice turn turn in real time, guide of track, warnings of speed limit and visualization of crossings with you shoot with an arrow indicating of track in complex intersections.How to install Sygic: Navigation and GPS maps for Android: http://youtu.be/6jIkkr-Wr8E\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_CHARACTERISTICS• navigation of intuitive voice in different languages• The maps of high TomTom quality stored in the device• Cross-border routing and navigation without needing changing between the countries or for a less detailed map• It only works with GPS, is not needed Internet• Million free settled POI• gratuitous map Updates and gratuitous PDI updates of data bases• Gratuitous updates of fixed radars• Head-Up Display (HUD) available as application in the purchase• Cities and Landscape for the easy direction 3D• Pedestrian navigation to walk and to explore• Dynamic Guide of track for safe changes of track• Visualization of crossings to outstanding exists wagon• The warnings of surpassed speed limit for• Warnings for fixed radars• trap Police warnings of the other conductors• I speak names of streets to concentrate in the highway• Three alternative Routes to choose• Edition of route Easy to drag & to drop• Datum points for the places that wish to visit• To avoid the tolls of the route• Graphs optimized for tablets and screens of high resolution• Integration Audio Car - Bluetooth or cable• PDI TripAdvisor unloads as gratuitous in Sygic lies down• Park.me with 25.000 hardstandings of EE.UU.• supplies of Groupon in the United States - to find, to buy and to sail_____________________________________CHARACTERISTIC complement (in-app purchase)• Service of Traffic to avoid the delays in its daily trips• It obtains instructions of navigation of Homer Simpson and other voices of original celebrities• cameras of premium speed in line with 300 000 locations of movable radars every month• Head Up Display (HUD) projects GPS navigation in the windshield_____________________________________MAPS available free:Algeria, Andorra, Angola, Argentina, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahrain, Belgium, Benin, Bostwana, Brazil, Brunei, Bulgaria, Burkina Faso, Cameroun, Canada, Canary Islands, Colombia, the Croatia, Czech Republic, Cyprus, Democratic Republic of the Congo, Denmark, Egypt, Estonia, Finland, France, Gabon, Ghana, Gibraltar, Greece, Hong Kong, Hungary, Chile, Indonesia, Iran, Iraq, Ireland, Italy, Israel, India, Kenya, Kuwait, Latvia, Lesotho, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macao, Malaysia, Malawi, Mali, Malt, Mauretania, Mauritius, Mayotte, Mexico, Monaco, Morocco, Mozambique, Namibia, the Netherlands, New Zealand, Niger, Nigeria, Norway, Oman, Pakistan, the Philippines, Poland, Portugal, Qatar, the United Republic of the Congo, Meeting, Romania, Russia, San Marino, Saudi Arabia, Senegal, Serbia, Singapore, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Swaziland, Sweden, Switzerland, Taiwan, Tanzania, Thailand, Togo, Tunisia, Turkey, Uganda, Ukraine, Arab Emirates, the United Kingdom, Uruguay, EE.UU., the Vatican, Vietnam, Venezuela, Zambia, Zimbabwe_____________________________________MAPS AVAILABLE ONLY WITH PREMIUM:KazakhstanSygic To bring life to map
WHAT HAS AGAINfix for crash on android 5 [xposed]fix for RB crashlandscape layout for traffic notificationroute overview - offline status when not license
Instructions:1. Desinstale the previous version and eliminates the Sygic folder2. To copy the Sygic folder to root SD commits or external3. It adds maps4. It adds Voices5. It installs apk6. When beginning Sygic it does not send e-mail presses SKIP. WiFi does not use while Sygic uses.
This application comes without announcements
apk userscloud
apk hugefiles
apk uploaded
apk sendfile
apk original
It bases (05.05.2015) + LoquendoTTS
Navteq Maps Full Europe 2014.09
TomTom Maps Full Europe 2014.09
mapdownloader15_0_8_ (20150319)
All the licenses 4 maps (NT + ta + truck)
Sygic GPS Navigation & 15.2.2 Maps Full Cracked - apk android
via http://ift.tt/1F6oEX8
submitted by zvaax13 to AndroidGaming [link] [comments]